Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
2. Techni Ice - Size M
ก้อนให้ความเย็น TechniIce
Price: 100.00 ฿
3. First Response Early Result IN-STREAM Pregnancy Test - 3Pack
ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ First Response Early Result IN-STREAM Pregnancy Test
Price: 720.00 ฿
4. Belly Bandit BFF
ผ้ารัดหน้าท้องหลังคลอด BeBelly Bandit BFF
Price: 7,633.00 ฿
5. Belly Bandit Belly Wrap Extender
Belly Bandit Belly Wrap Extender
Price: 990.00 ฿
6. Techni Ice - Size XL
ก้อนให้ความเย็น TechniIce ขนาดใหญ่พิเศษ
Price: 190.00 ฿
7. USB 100 Nursery & Kids Music
USB 100 Nursery & Kids Music
Price: 332.00 ฿
8. USB 100 ABC 123 Fun Songs
USB 100 ABC 123 Fun Songs
Price: 332.00 ฿
เงื่อนไขและข้อตกลง

 

 เงื่อนไขและข้อตกลงการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต 

    1. บัตรเครดิต ที่สามารถใช้บริการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต วีซ่า หรือ มาสเตอร์คาร์ด เท่านั้น

 บัตรเครดิตวีซ่า ที่ออกในประเทศไทย บัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด ที่ออกในประเทศไทย

 

2. หากท่านชำระด้วยบัตรเครดิตวีซ่า

2.1 สำหรับบัตรเครดิตวีซ่า
บัตรเครดิตวีซ่า ที่ออกในประเทศไทยทางร้านฯ จะยอมรับการชำระเงินเฉพาะบัตรของลูกค้าที่ได้สมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Verified by Visa (เวอร์ริไฟด์ บายวีซ่า) เท่านั้น กรุณาติดต่อไปยังสถาบันผู้ออกบัตรให้ท่านโดยตรง เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการนี้

2.2 การร้องขอเอกสารเพิ่มเติมกับเจ้าของบัตรวีซ่า

2.2.1 แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องเอกสารเพิ่มเติมกับทางเจ้าของบัตรวีซ่า โดยเจ้าของบัตรต้องกรอกแบบฟอร์มยืนยันฯ และลงนามด้วยลายมือชื่อเดียวกันบนบัตรเครดิต พร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติม ในข้อ 2.2.2 เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงตรวจสอบไปยังสถาบันการเงินผู้ทำการออกบัตรเครดิตได้ในทุกกรณีที่ทางร้านฯ เห็นว่ามีความจำเป็น

2.2.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต ที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร

2.2.3 ทางร้านฯ ไม่มีนโยบาย ในการให้ส่งสำเนาหน้าหรือหลังบัตรเครดิตวีซ่า ที่มีรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตมาโดยตรง

3. หากท่านชำระด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด

3.1 บัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด

บัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ดที่ออกโดยสถาบันต่างประเทศMasterCard SecureCode (MSC)ทางร้านฯ จะยอมรับการชำระเงินเฉพาะบัตรของลูกค้าที่ได้สมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า MasterCard SercureCode (มาสเตอร์คาร์ดซีเคียวโค๊ด) หรือ MCSC เท่านั้น กรุณาติดต่อไปยังสถาบันผู้ออกบัตรให้ท่านโดยตรง เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการนี้

3.2 การร้องขอเอกสารเพิ่มเติมกับเจ้าของบัตรมาสเตอร์คาร์ด

3.2.1 แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องเอกสารเพิ่มเติมกับทางเจ้าของบัตรมาสเตอร์คาร์ด โดยเจ้าของบัตรต้องกรอกแบบฟอร์มยืนยันฯ และลงนามด้วยลายมือชื่อเดียวกันบนบัตรเครดิต พร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติม ในข้อ 3.2.2 เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงตรวจสอบไปยังสถาบันการเงินผู้ทำการออกบัตรเครดิตได้ในทุกกรณีที่ทางร้านฯ เห็นว่ามีความจำเป็น

3.2.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต ที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร

3.2.3 ทางร้านฯ ไม่มีนโยบาย ในการให้ส่งสำเนาหน้าหรือหลังบัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด ที่มีรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตมาโดยตรง

4. การยกเลิกการชำระเงิน

กรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์คาร์ดผ่านอินเตอร์เน็ตและ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2 และ 3 นั้น ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธและยกเลิกการชำระเงินของท่าน แม้ว่าระบบจะอนุมัติการทำรายการผ่านก็ตาม โดยทางร้านฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธและยกเลิกการชำระเงินนี้ ตามที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่ท่านได้แจ้งไว้กับทางร้านฯ โดยการยกเลิกนี้อาจส่งผลให้มีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าตามมา เนื่องจากการชำระเงินไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข

5. การจัดส่ง และการรับสินค้า

ทางร้านฯ จะจัดส่งสินค้าโดยวิธีที่ท่านเลือก หรือวิธีที่ทางร้านฯ เห็นว่าเหมาะสมที่สุด ถึงแม้นว่าท่านมิได้เป็นผู้ลงนามรับสินค้าด้วยตนเอง แล้วมีผู้อื่นตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ลงนาม หรือรับสินค้าดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าท่านได้ยอมรับและอนุญาตให้ผู้อื่นลงนาม หรือรับสินค้าแทนท่านได้ โดยจะไม่นำมาเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธการชำระเงินกับทางร้านฯ

6. การคืนเงินเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิตของท่าน

หากเกิดการยกเลิกการชำระเงินที่ผ่านการอนุมัติตามกรณีที่กล่าวไว้ในข้อ 4 ยอดเงินที่ท่านชำระเข้ามาทั้งหมดจะถูกคืนกลับสู่วงเงินบัตรเครดิตของท่าน ภายใน 5-20 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับระบบและนโยบายของสถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตให้ท่าน) โดยทางร้านฯ ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังกล่าว ซึ่งหากว่าท่านประสงค์ที่จะให้ทางร้านฯ ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ท่านได้ทำรายการไปแล้ว ทางร้านฯ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อกลับทางร้านฯ โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะเลือกชำระเงินด้วยวิธีอื่น

7. การบังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการติดต่อร้องเรียน

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอประกาศให้ทราบถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต ดังกล่าวนี้ โดยให้มีผลกับทุกสินค้าและบริการที่เลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต และ จะถือว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่ทำการชำระเงินด้วยวิธีดังกล่าว ได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดนี้ และยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายทุกประการ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ จากการที่ ร้าน Baby Best Buy in Thailand อาจทำการยกเลิกรายการซื้อขายสินค้าและบริการที่มีการชำระเงินไม่สมบูรณ์และ/หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต ตามที่ได้ระบุไว้

 

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต โปรดสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 088 500 111 5, 088 500 1116 หรือ อีเมล์ support@babybestbuy.in.th

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ยกเลิก ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Special Offer

Nursery Rhymes Sing-A-Long 2CDs

เพลงเด็ก Nursery Rhymes Sing-A-Long

Nursery Rhymes Sing-A-Long 2CDs

Price: 279.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr. Brown's Replacement Collars for Standard Bottle

อะไหล่ฝาเกลียว Dr. Brown's Replacement Collars for Standard Bottle

Dr. Brown's Replacement Collars for Standard Bottle

Price: 140.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy STARilizer Bottle Sterilizer 1A

เครื่องนึ่งขวดนมไฟฟ้า Glowy STARilizer Bottle Sterilizer 1A

Glowy STARilizer Bottle Sterilizer 1A

Price: 995.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Soft Silicone Straw 12oz 18m+ Blue

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์แบบหลอดดูดสีฟ้า Avent Soft Silicone Straw 12oz. Blue

Avent Soft Silicone Straw 12oz 18m+ Blue

Price: 590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent Natural Feeding Bottle 4oz Single Pack

ขวดนมเอเวนท์เนเชอร์รัล Philips Avent Natural Feeding Bottle 4oz 2pack

Philips Avent Natural Feeding Bottle 4oz Single Pack

Price: 420.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-JAF14-SA Light Grey

กล่องข้าวเก็บความร้อน สเตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Steel Food Jar SL-JAF14-SA

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-JAF14-SA Light Grey

Price: 1,610.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Lulu Teethimal

ยางกัดลามาซ ลาแมซ Lamaze Lulu Teethimal

Lamaze Lulu Teethimal

Price: 315.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Musical Inchworm

ของเล่นผ้ารูปหนอน Lamaze Musical Inchworm

Lamaze Musical Inchworm

Price: 875.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dickens Flashcards Things to Play With

แฟลชการ์ดรูปภาพบัตรคำศัพท์ Dickens Flashcards Things to Play With

Dickens Flashcards Things to Play With

Price: 175.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Baby Self Training Mug Cup

แก้วเด็กหัดดื่ม แก้วน้ำหัดดื่ม Mothers Corn Baby Self Training Mug Cup

Mothers Corn Baby Self Training Mug Cup

Price: 395.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

แผ่นแปะกันยุงพีเจ้น 60 ชิ้น Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60 Pads

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

Price: 520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-JAF14-HG Dark Grey

กล่องข้าวเก็บความร้อน สเตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Steel Food Jar SL-JAF14-HG

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-JAF14-HG Dark Grey

Price: 1,610.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Black

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 12oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Black

Price: 608.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Total Wash Kids Paint White

สีเด็ก non-toxic สีโปสเตอร์ สีขาว Fas Total Wash Kids Paint White

Fas Total Wash Kids Paint White

Price: 190.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB48-AM 0.48Liter Aquamarine

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.36Liter SM-XB36-AM

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB48-AM 0.48Liter Aquamarine

Price: 700.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Food Jar SW-GCE36-RA 0.36Liter Cherry Red

Zojirushi Stainless Steel Food Jar SW-GCE36-RA 0.36Liter Cherry Red

Zojirushi Stainless Steel Food Jar SW-GCE36-RA 0.36Liter Cherry Red

Price: 945.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi TUFF Kids Stainless Bottle 0.60Liter SC-MC60-PZ

กระติกน้ำสแตนเลสเก็บร้อนเย้น Zojirushi SC-MC60-PZ TUFF Kids Stainless Bottle 0.60Liter

Zojirushi TUFF Kids Stainless Bottle 0.60Liter SC-MC60-PZ

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Spoutless Insulated Cup 10oz

แก้วหัดดื่ม Dr.Brown's Spoutless Insulated Cup 10oz

Dr.Brown's Spoutless Insulated Cup 10oz

Price: 310.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Bath Crayons

สีเทียนปลอดสารพิษ Munchkin Bath Crayons ของเล่นในน้ำ bath toys

Munchkin Bath Crayons

Price: 299.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco Ultrasound Anti-Mosquito Portable Device

ไล่ยุงพกพา Chicco Zanzo No Anti-Mosquito Portable Device

Chicco Ultrasound Anti-Mosquito Portable Device

Price: 719.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bubble Bee Mattress Protectors size L Pink

แผ่นรองซับฉี่ ซับน้ำ Bubble Bee Mattress Protectors size L Pink

Bubble Bee Mattress Protectors size L Pink

Price: 635.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

จุกนมหลอก Dr.Brown's PreVent Orthodontic Pacifier Soother 6-18m

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

Price: 235.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Easy-Clean Bottle Brush

แปรงล้างขวดนม Dr.Brown's Easy-Clean Bottle Brush

Dr.Browns Easy-Clean Bottle Brush

Price: 199.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

John N Tree Baby Protective Pillow Peekaboo Cock a Doodle Doo

หมอนหลุม หมอนเด็ก John N Tree Baby Protective Pillow Peekaboo Cock a Doodle Doo

John N Tree Baby Protective Pillow Peekaboo Cock a Doodle Doo

Price: 981.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Active Whitel

เป้อุ้มเด็ก Baby K'Tan Baby Carrier Active White เบบี้เคตาน สีชมพู

Baby K'Tan Baby Carrier Active Whitel

Price: 1,760.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Elevate Car Seat Group 1/2/3 Cherry

Joie Elevate Car Seat Group 1/2/3 Cherry

Joie Elevate Car Seat Group 1/2/3 Cherry

Price: 4,850.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Snack Catch & Sip

Munchkin Snack Catch & Sip

Munchkin Snack Catch & Sip

Price: 499.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

iBaby Monitor M7

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M7

Price: 11,305.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Night Light Baby In-sight Baby Mirror

Munchkin Brica Night Light Baby In-sight Mirror

Munchkin Brica Night Light Baby In-sight Baby Mirror

Price: 1,935.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Tilt 2019 Pavement

Joie Tilt 2019 Pavement

Joie Tilt 2019 Pavement

Price: 4,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Hibu Silicone Night Light

bbluv hibu bblüv Hibü Silicone Night Light

bbluv Hibu Silicone Night Light

Price: 1,159.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Every Stage fx Two Tone Black

Joie Every Stage fx Two Tone Black Car seat

Joie Every Stage fx Two Tone Black

Price: 12,500.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Naj Swim Vest Grey

bblüv Näj bbluv Naj Swim Vest

bbluv Naj Swim Vest Grey

Price: 1,609.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Doona Infant Car Seat Stroller Royal Blue

Doona Infant Car Seat Stroller Royal Blue

Doona Infant Car Seat Stroller Royal Blue

Price: 15,920.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Vacuum Bottle SM-NAE48SA-BZ

Zojirushi Stainless Mug SM-NAE48SA-BZ Vacuum Bottle

Zojirushi Stainless Vacuum Bottle SM-NAE48SA-BZ

Price: 799.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin the Medicator Pink

อุปกรณ์ป้อนยาเด็ก Munchkin the Medicator สีแดง

Munchkin the Medicator Pink

Price: 149.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS