Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
@BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Mister Fox Breast Milk Storage Bags
ถุงเก็บนมแม่ น้ำนมแม่ Mister Fox Breast Milk Storage Bags
Price: 189.00 ฿
2. 3M Filtrete FAPF04 Air Filter, For Ultra Slim FAP04
แผ่นกรองแอร์, กรองอากาศ, ฟิลเตอร์, air filter
Price: 809.00 ฿
3. Techni Ice - Size XL
ก้อนให้ความเย็น TechniIce ขนาดใหญ่พิเศษ
Price: 190.00 ฿
4. Dr.Brown's Tooth & Gum Wipes 30-pack
ผ้าเช็ดฟัน Dr.Brown's Tooth & Gum Wipes 30-pack
Price: 310.00 ฿
5. Techni Ice - Size L
ก้อนให้ความเย็น TechniIce
Price: 130.00 ฿
6. Beurer Air Humidifier Dual Technology LB88 Black
เครื่องทำความชื้น เพิ่มความชื้นในอากาศ Beurer Air Humidifier Dual Technology LB88 Black
Price: 4,700.00 ฿
7. Blackmores Conceive Well™ Gold 28 Tablets+28 Capsules
Blackmores Conceive Well Gold วิตามินเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการตั้งครรภ์
Price: 1,300.00 ฿
8. Chicco GoFit Booster Shark
Chicco GoFit Backless Booster Seat Shark
Price: 2,470.00 ฿
เงื่อนไขและข้อตกลง

 

 เงื่อนไขและข้อตกลงการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต 

    1. บัตรเครดิต ที่สามารถใช้บริการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต วีซ่า หรือ มาสเตอร์คาร์ด เท่านั้น

 บัตรเครดิตวีซ่า ที่ออกในประเทศไทย บัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด ที่ออกในประเทศไทย

 

2. หากท่านชำระด้วยบัตรเครดิตวีซ่า

2.1 สำหรับบัตรเครดิตวีซ่า
บัตรเครดิตวีซ่า ที่ออกในประเทศไทยทางร้านฯ จะยอมรับการชำระเงินเฉพาะบัตรของลูกค้าที่ได้สมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Verified by Visa (เวอร์ริไฟด์ บายวีซ่า) เท่านั้น กรุณาติดต่อไปยังสถาบันผู้ออกบัตรให้ท่านโดยตรง เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการนี้

2.2 การร้องขอเอกสารเพิ่มเติมกับเจ้าของบัตรวีซ่า

2.2.1 แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องเอกสารเพิ่มเติมกับทางเจ้าของบัตรวีซ่า โดยเจ้าของบัตรต้องกรอกแบบฟอร์มยืนยันฯ และลงนามด้วยลายมือชื่อเดียวกันบนบัตรเครดิต พร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติม ในข้อ 2.2.2 เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงตรวจสอบไปยังสถาบันการเงินผู้ทำการออกบัตรเครดิตได้ในทุกกรณีที่ทางร้านฯ เห็นว่ามีความจำเป็น

2.2.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต ที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร

2.2.3 ทางร้านฯ ไม่มีนโยบาย ในการให้ส่งสำเนาหน้าหรือหลังบัตรเครดิตวีซ่า ที่มีรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตมาโดยตรง

3. หากท่านชำระด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด

3.1 บัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด

บัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ดที่ออกโดยสถาบันต่างประเทศMasterCard SecureCode (MSC)ทางร้านฯ จะยอมรับการชำระเงินเฉพาะบัตรของลูกค้าที่ได้สมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า MasterCard SercureCode (มาสเตอร์คาร์ดซีเคียวโค๊ด) หรือ MCSC เท่านั้น กรุณาติดต่อไปยังสถาบันผู้ออกบัตรให้ท่านโดยตรง เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการนี้

3.2 การร้องขอเอกสารเพิ่มเติมกับเจ้าของบัตรมาสเตอร์คาร์ด

3.2.1 แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องเอกสารเพิ่มเติมกับทางเจ้าของบัตรมาสเตอร์คาร์ด โดยเจ้าของบัตรต้องกรอกแบบฟอร์มยืนยันฯ และลงนามด้วยลายมือชื่อเดียวกันบนบัตรเครดิต พร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติม ในข้อ 3.2.2 เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงตรวจสอบไปยังสถาบันการเงินผู้ทำการออกบัตรเครดิตได้ในทุกกรณีที่ทางร้านฯ เห็นว่ามีความจำเป็น

3.2.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต ที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร

3.2.3 ทางร้านฯ ไม่มีนโยบาย ในการให้ส่งสำเนาหน้าหรือหลังบัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด ที่มีรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตมาโดยตรง

4. การยกเลิกการชำระเงิน

กรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์คาร์ดผ่านอินเตอร์เน็ตและ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2 และ 3 นั้น ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธและยกเลิกการชำระเงินของท่าน แม้ว่าระบบจะอนุมัติการทำรายการผ่านก็ตาม โดยทางร้านฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธและยกเลิกการชำระเงินนี้ ตามที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่ท่านได้แจ้งไว้กับทางร้านฯ โดยการยกเลิกนี้อาจส่งผลให้มีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าตามมา เนื่องจากการชำระเงินไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข

5. การจัดส่ง และการรับสินค้า

ทางร้านฯ จะจัดส่งสินค้าโดยวิธีที่ท่านเลือก หรือวิธีที่ทางร้านฯ เห็นว่าเหมาะสมที่สุด ถึงแม้นว่าท่านมิได้เป็นผู้ลงนามรับสินค้าด้วยตนเอง แล้วมีผู้อื่นตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ลงนาม หรือรับสินค้าดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าท่านได้ยอมรับและอนุญาตให้ผู้อื่นลงนาม หรือรับสินค้าแทนท่านได้ โดยจะไม่นำมาเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธการชำระเงินกับทางร้านฯ

6. การคืนเงินเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิตของท่าน

หากเกิดการยกเลิกการชำระเงินที่ผ่านการอนุมัติตามกรณีที่กล่าวไว้ในข้อ 4 ยอดเงินที่ท่านชำระเข้ามาทั้งหมดจะถูกคืนกลับสู่วงเงินบัตรเครดิตของท่าน ภายใน 5-20 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับระบบและนโยบายของสถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตให้ท่าน) โดยทางร้านฯ ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังกล่าว ซึ่งหากว่าท่านประสงค์ที่จะให้ทางร้านฯ ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ท่านได้ทำรายการไปแล้ว ทางร้านฯ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อกลับทางร้านฯ โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะเลือกชำระเงินด้วยวิธีอื่น

7. การบังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการติดต่อร้องเรียน

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอประกาศให้ทราบถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต ดังกล่าวนี้ โดยให้มีผลกับทุกสินค้าและบริการที่เลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต และ จะถือว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่ทำการชำระเงินด้วยวิธีดังกล่าว ได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดนี้ และยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายทุกประการ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ จากการที่ ร้าน Baby Best Buy in Thailand อาจทำการยกเลิกรายการซื้อขายสินค้าและบริการที่มีการชำระเงินไม่สมบูรณ์และ/หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต ตามที่ได้ระบุไว้

 

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต โปรดสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 088 500 111 5, 088 500 1116 หรือ อีเมล์ support@babybestbuy.in.th

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ยกเลิก ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Special Offer

Ballet for Babies

เพลงเพื่อเด็ก Baby's Favourite Ballet for Babies

Ballet for Babies

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lyra Groove 10 colors

ดินสอสีไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove 10 สี

Lyra Groove 10 colors

Price: 630.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 6-18m Translucent

จุกนมหลอกเอเวนท์ 6-18 เดือน Avent Pacifier 6-18m Translucent

Avent Pacifier 6-18m Translucent

Price: 320.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 6-18m Freeflow

จุกนมหลอกเอเวนท์รุ่นระบายอากาศ 6-18 เดือน Avent Pacifier 6-18m Freeflow

Avent Pacifier 6-18m Freeflow

Price: 320.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Sport Bottle 2.0Liter Black

กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Mug 0.48Liter SM-KA48

Zojirushi Stainless TUFF Sport Bottle 2.0Liter Black

Price: 1,540.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sebamed Baby Body Milk 200ml

ซีบาเมดเบบี้บอดี้มิลค์ โลชั่นถนอมผิวเด็กสูตรเข้มข้น Sebamed Baby Body-Milk 200ml

Sebamed Baby Body Milk 200ml

Price: 395.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Flexees Ergonomic Teether Pink

ยางกัด Dr.Brown's Flexees Ergonomic Teether Pink

Dr.Brown's Flexees Ergonomic Teether Pink

Price: 179.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Multi Forks & Spoons

ช้อนป้อนอาหารเด็ก Munchkin Multi Forks & Spoons

Munchkin Multi Forks & Spoons

Price: 245.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Cleaning Brush Set

แปรงล้างหลอด Munchkin Cleaning Brush Set

Munchkin Cleaning Brush Set

Price: 249.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

NUK First Choice PP Feeding Bottle Baby Rose 10oz/300m

ขวดนม NUK First Choice PP Feeding Bottle Baby Rose 10oz/300ml

NUK First Choice PP Feeding Bottle Baby Rose 10oz/300m

Price: 405.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Click Lock Insulated Straw Cup 9oz

แก้วหัดดูด ถ้วยหัดดื่ม Munchkin Click Lock Insulated Sippy Cup 9oz

Munchkin Click Lock Insulated Straw Cup 9oz

Price: 330.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tomy The First Years Starlight Dreamshow

Tomy The First Years Starlight Dreamshow ดรีมไลท์ดาว

Tomy The First Years Starlight Dreamshow

Price: 1,240.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 9oz. - Black

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 7oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 9oz. - Black

Price: 544.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tiny Seed Monthly Onesies Travel Design

เซ็ตบอดี้สูท 12 เดือน ลาย Travel Monthly Onesies by Tiny Seed Baby

Tiny Seed Monthly Onesies Travel Design

Price: 1,290.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB36-AM 0.36Liter Aquamarine

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.36Liter SM-XB36-AM

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB36-AM 0.36Liter Aquamarine

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Total Wash Kids Paint Pink

Finger Paint, สีโปสเตอร์เด็ก Fas Total Wash Kids Paint Pink non-toxic สีชมพู

Fas Total Wash Kids Paint Pink

Price: 190.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi TUFF Boy Stainless Vacuum Bottle 0.8Liter SJ-TG08-AA

Zojirushi SJ-TG08-AA กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Tuff Boy Stainless Vacuum Bottle SJ-TG08-AA

Zojirushi TUFF Boy Stainless Vacuum Bottle 0.8Liter SJ-TG08-AA

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Swiss RayGuard Phone Chip

Svitec Phone Chip Swiss RayGuard อุปกรณ์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์

Swiss RayGuard Phone Chip

Price: 1,540.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Drinking Pod

ที่วางแก้วน้ำ รถเข็น คาร์ซีท Munchkin Brica Drinking Pod

Munchkin Brica Drinking Pod

Price: 730.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy W Isofix Child Seat Magic Denim

คาร์ซีท บูสเตอร์ซีท โกลวี่สตาร์ Glowy Isofix Child Seat W Magic สีเดนิม

Glowy W Isofix Child Seat Magic Denim

Price: 3,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bubble Bee Mattress Protectors size M Blue

แผ่นรองซับฉี่ ซับน้ำ Bubble Bee Mattress Protectors size M สีฟ้า

Bubble Bee Mattress Protectors size M Blue

Price: 420.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Timmy the Turtle Pacifier Holder

ตุ๊กตาจุกหลอก จุกนมหลอก Dr.Brown's Timmy the Turtle Pacifier Holder

Dr.Brown's Timmy the Turtle Pacifier Holder

Price: 760.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Samsung Wisenet SmartCam HD Pro 1080p Wifi Camera V6410PN

เบบี้มอนิเตอร์ กล้องดูเด็ก Baby Monitor Samsung Wisenet SmartCam HD Pro 1080p Wifi Camera SNH-V6410PN

Samsung Wisenet SmartCam HD Pro 1080p Wifi Camera V6410PN

Price: 9,675.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SP-JA08-AU 0.82Liter

Zojirushi SP-JA08-AU โซจิรุชิ กระติกน้ำเด็กสแตนเลสสุญญากาศ Stainless Vacuum Bottle SP-HB06-PZ

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SP-JA08-AU 0.82Liter

Price: 1,470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

จุกนมหลอก Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Black

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Black

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Black

Price: 13,520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Paddlin Penguin Bath Toy

ของเล่นเพนกวิน ลอยน้ำ เล่นในน้ำ Munchkin Paddlin Penguin Bath Toy

Munchkin Paddlin Penguin Bath Toy

Price: 420.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XC36-AL 0.36Liter

โซจิรุชิ กระบอกน้ำ เก็บร้อน-เย็น Zojirushi SM-XC36-AL Stainless Vacuum Mug 0.36Liter

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XC36-AL 0.36Liter

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Years Take & Toss Snack Cups 4.5oz - 6pk

ถ้วยอาหารเด็ก The First Years Take & Toss Snack Cups Bowls and Lids 4.5oz

The First Years Take & Toss Snack Cups 4.5oz - 6pk

Price: 215.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Hip(po) Seat Baby Carrier Zenith Blue New

เป้อุ้มเด็กฮิปซีท Glowy Hip(po) Seat Baby Carrier Zenith Blue สีฟ้า

Glowy Hip(po) Seat Baby Carrier Zenith Blue New

Price: 1,790.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Super Tempera Poster Paint Yellow

สีโปสเตอร์ สีน้ำเด็ก non-toxic สีแดง Fas Super Tempera Poster Paint 500ml Yellow

Fas Super Tempera Poster Paint Yellow

Price: 200.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Kiddimoto Kids Helmet Blue Goggle

หมวกกันน็อคเด็ก Kiddimoto Helmet Blue Goggle

Kiddimoto Kids Helmet Blue Goggle

Price: 1,650.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

KidCo Auto Close Gateway G1100 White

KidCo Auto Close Gateway G1100 White

KidCo Auto Close Gateway G1100 White

Price: 3,075.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Gemm Car Seat Brick Red

Joie Gemm Car Seat Brick Red

Joie Gemm Car Seat Brick Red

Price: 3,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Baby Bottle 4 oz. BPA Free pack 3

ขวดนมเด็ก Dr. Brown's 8 oz. BPA Free

Dr.Browns Baby Bottle 4 oz. BPA Free pack 3

Price: 715.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Mosquito Repellent Spray

กันยุง Pigeon Mosquito Repellent Spray

Pigeon Mosquito Repellent Spray

Price: 360.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS