Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
LineID: @BabyBestBuyOnline
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. SunMum Breast Milk Storage Bags
ถุงเก็บน้ำนมแม่ SunMum Breast milk storage bags ทานตะวัน
Price: 42.00 ฿
2. Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray 50ml
มาโมรุ สเปรย์ฆ่าเชื้อ Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray 50ml
Price: 290.00 ฿
3. Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray 400ml
มาโมรุ สเปรย์ฆ่าเชื้อ Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray
Price: 690.00 ฿
4. Cleanis Aqua Total Hygiene Wash Glove
Aqua Total Hygiene Wash Glove by Cleanis ถุงมือผ้าเปียกเช็ดตัวไม่ต้องล้างออก
Price: 420.00 ฿
5. Zojirushi-spare
Zojirushi-spare
Price: 1.00 ฿
6. Lyra Groove Slim HB
ดินสอไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove Slim HB Graphite Pencil
Price: 13.00 ฿
7. Dr.Brown's Standard Bottle Brush
Dr.Brown's Bottle Brush
Price: 215.00 ฿
8. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

Wide-Neck Storage/Travel Caps by Dr. Brown's

Dr. Brown's Wide-Neck Vent Reservoir

Wide-Neck Storage/Travel Caps by Dr. Brown's

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Star Nursing Pillow (new)

หมอนรองให้นม Glowy Star Nursing Pillow

Glowy Star Nursing Pillow (new)

Price: 850.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Soap Dispensing Bottle Brush

แปรงล้างขวดนม Munchkin Soap Dispensing Bottle Brush

Munchkin Soap Dispensing Bottle Brush

Price: 395.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fun with Numbers 6-10, My Touch-and-Learn Books

หนังสือสัมผัส Fun with Numbers 6-10, My Touch-and-Learn Books

Fun with Numbers 6-10, My Touch-and-Learn Books

Price: 143.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sebamed Baby Bubble Bath 1000ml

ซีบาเมดเบบี้บับเบิ้ลบาธ Sebamed Baby Bubble Bath 1000ml

Sebamed Baby Bubble Bath 1000ml

Price: 870.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr. Brown's Replacement Collars for Standard Bottle

อะไหล่ฝาเกลียว Dr. Brown's Replacement Collars for Standard Bottle

Dr. Brown's Replacement Collars for Standard Bottle

Price: 140.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Q-C Lubricating Jelly Water Soluble

เจลหล่อลื่น Q-C Lubricating Jelly Water Soluble

Q-C Lubricating Jelly Water Soluble

Price: 50.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Feel me Fish

ของเล่นผ้ารูปปลา Lamaze Feel me Fish

Lamaze Feel me Fish

Price: 570.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lyra Groove Slim Colored Pencil 36 colors

ดินสอสีไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove Slim Colored Pencil 36 colors

Lyra Groove Slim Colored Pencil 36 colors

Price: 330.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier Orthodontic Soothers 6-18m Classic

จุกนมหลอกเอเวนท์ 6-18 เดือนลายแฟชั่น Avent Pacifier Orthodontic Soothers 6-18m Classic

Avent Pacifier Orthodontic Soothers 6-18m Classic

Price: 295.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr. Brown's Straw Cup 9oz Blue

แก้วหัดดูด ถ้วยหัดดื่ม แก้วหัดดื่ม สีชมพู Dr. Brown's Straw Cup 9oz Pink

Dr. Brown's Straw Cup 9oz Blue

Price: 285.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Food Jar SW-FCE75-YP 0.75Liter

กล่องข้าวเก็บความร้อน 0.75ลิตร สเตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Food Jar 0.75Liter SW-FCE75-YP

Zojirushi Stainless Steel Food Jar SW-FCE75-YP 0.75Liter

Price: 1,113.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Pregnancy Pillow Full Body Woody Brown

หมอนรองท้องเต็มตัว หมอนตัวยูรองท้อง Glowy Pregnancy Pillow Full Body

Glowy Pregnancy Pillow Full Body Woody Brown

Price: 2,240.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Attipas Baby Shoes Marine Green

รองเท้าเด็ก Attipas baby shoes Marine Green

Attipas Baby Shoes Marine Green

Price: 699.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Wide-Neck Bottle and Soother Gift Set Pink

ขวดนมเด็กคอกว้าง เสมือนนมแม่ Dr. Brown's Wide-neck 8 oz. Pink Bottle 2Pk

Dr.Browns Wide-Neck Bottle and Soother Gift Set Pink

Price: 585.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pipper Standard Laundry Detergent All Natural Eucalyptus Scented

น้ำยาซักผ้าสูตรธรรมชาติ 100% พิพเพอร์ สแตนดาร์ด Pipper Standard Laundry Detergent All Natural Eucalyptus Scented

Pipper Standard Laundry Detergent All Natural Eucalyptus Scented

Price: 260.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Paperoom Monthly Onesies Whale Design

เซ็ตบอดี้สูท 12 เดือน ลายวาฬ Whale Monthly Onesies by Paperoom

Paperoom Monthly Onesies Whale Design

Price: 1,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 9oz. - Pink

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 7oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 9oz. - Pink

Price: 544.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Beurer Aroma Diffuser LA50

เครื่องพ่นน้ำมันหอมระเหย สปา Beurer Aroma Diffuser LA50

Beurer Aroma Diffuser LA50

Price: 2,550.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-SA48-RW 0.48Liter Rosewood

กระติกน้ำ Zojirushi โซจิรุชิ กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Mug SM-SA48-RW 0.48Liter Rosewood สีชมพูเข้ม

Zojirushi Stainless Mug SM-SA48-RW 0.48Liter Rosewood

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Standard Pink Bottle Gift Set

ขวดนมเด็ก ขวดผอม ชุดของขวัญขวดนม Dr.Browns Standard Pink Bottle Gift Set

Dr.Browns Standard Pink Bottle Gift Set

Price: 1,955.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Giotto Turbo Glitter 8pcs

ปากกาเมจิกกากเพชร Giotto Turbo Glitter 425800

Giotto Turbo Glitter 8pcs

Price: 144.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Total Wash Kids Paint Pink

Finger Paint, สีโปสเตอร์เด็ก Fas Total Wash Kids Paint Pink non-toxic สีชมพู

Fas Total Wash Kids Paint Pink

Price: 190.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Food Jar SW-GCE36-RA 0.36Liter Cherry Red

Zojirushi Stainless Steel Food Jar SW-GCE36-RA 0.36Liter Cherry Red

Zojirushi Stainless Steel Food Jar SW-GCE36-RA 0.36Liter Cherry Red

Price: 945.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Professional Body and Face Paint Orange

สีเพ้นท์หน้าสีส้ม Fas Professional Body and Face Paint Orange

Fas Professional Body and Face Paint Orange

Price: 220.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Isofix Child Seat W Magic Black

คาร์ซีทเด็ก เบาะนั่งนิรภัยในรถ Car Seat Welldon Royal Baby III Chocolate

Glowy Isofix Child Seat W Magic Black

Price: 3,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Swiss RayGuard Phone Chip

Svitec Phone Chip Swiss RayGuard อุปกรณ์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์

Swiss RayGuard Phone Chip

Price: 1,540.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Boon Pulp Silicone Feeder Blue/Orange

ถุงซิลิโคนใส่ผลไม้ Boon Pulp Silicone Feeder Magenta

Boon Pulp Silicone Feeder Blue/Orange

Price: 315.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Green/Blue

กระเป๋าเป้จูงเด็ก Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Green/Blue

Price: 975.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Caterpillar Spillers Bath Toys

ของเล่นลอยน้ำ เรียงซ้อน Munchkin Caterpillar Spillers

Munchkin Caterpillar Spillers Bath Toys

Price: 319.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco Ultrasound Anti-Mosquito Plug-in Device

ไล่ยุง, กันยุง, Chicco Zanzo No Anti-Mosquito Plug-in Device

Chicco Ultrasound Anti-Mosquito Plug-in Device

Price: 719.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Wide-Neck Options Bottle 270ml Pink Single Pack

Dr. Brown's Options Standard wide-neck Bottle 270ml Pink single pack

Dr.Browns Wide-Neck Options Bottle 270ml Pink Single Pack

Price: 310.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Black

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Black

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Black

Price: 13,520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Isofix Child Seat W Magic Hazelnut

คาร์ซีท บูสเตอร์ซีท โกลวี่สตาร์ Glowy Isofix Child Seat W Magic Hazelnut สีน้ำตาลเฮเซลนัท

Glowy Isofix Child Seat W Magic Hazelnut

Price: 3,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Chopsticks Training Set Green

ตะเกียบเด็กหัดคีบ Mothers Corn Chopsticks Training Set Green

Mothers Corn Chopsticks Training Set Green

Price: 250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M6S

Price: 9,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2017 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG YAMATO EXPRESS