Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Techni Ice - Size XL
ก้อนให้ความเย็น TechniIce ขนาดใหญ่พิเศษ
Price: 190.00 ฿
2. Techni Ice - Size L
ก้อนให้ความเย็น TechniIce
Price: 130.00 ฿
3. Techni Ice - Size M
ก้อนให้ความเย็น TechniIce
Price: 100.00 ฿
4. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
5. Munchkin LATCH Cleaning Pump Brush Set
Munchkin LATCH Cleaning Pump Brush Set
Price: 485.00 ฿
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

Wonderful Tonight by the Innocence Mission

เพลงเพื่อเด็ก Wonderful Tonight

Wonderful Tonight by the Innocence Mission

Price: 319.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lyra Groove 5 colors

ดินสอสีไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove 5 สี

Lyra Groove 5 colors

Price: 345.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fun with Letters N-Z, My Touch-and-Learn Books

หนังสือสัมผัส Fun with Letters N-Z, My Touch-and-Learn Books

Fun with Letters N-Z, My Touch-and-Learn Books

Price: 143.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Nabaiji Baby Swimsuit Madina

ชุดว่ายน้ำเด็กหญิง Nabaiji Baby Swimsuit Madina

Nabaiji Baby Swimsuit Madina

Price: 199.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Natural Manual Breast Pump

ปั๊มน้ำนมมือเอเวนท์เนเชอร์รัล Avent Natural Manual Breast Pump

Avent Natural Manual Breast Pump

Price: 2,775.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Click Lock Fresh Food Freezer Pop

ไอศกรีม อาหารเสริมเด็ก Munchkin Click Lock Fresh Food Freezer Pops

Munchkin Click Lock Fresh Food Freezer Pop

Price: 499.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Washable Breast Pads

แผ่นซับน้ำนมแบบซักได้ Dr.Brown's Washable Breast Pads

Dr.Brown's Washable Breast Pads

Price: 448.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

GIOTTO be-be Super Fibre Pens - 6 colors

ดินสอสีไม้แท่งจัมโบ้ 6 สี Giotto be-be Super Large Pencils 466600

GIOTTO be-be Super Fibre Pens - 6 colors

Price: 230.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

แผ่นแปะกันยุงดิสนีย์ คาร์ส 24 ชิ้น Disney Mosquito Repellent Sticker 24 Pads Cars

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

Price: 250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Fast Bottle Warmer

เครื่องอุ่นนมและอาหาร avent express bottle warmer

Avent Fast Bottle Warmer

Price: 2,290.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Sun Safety Shade Roller Shade

ที่บังแดด Munchkin Brica Sun Safety Shade แพ็ค 2 ชิ้น

Munchkin Brica Sun Safety Shade Roller Shade

Price: 865.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-TD 0.48Liter Dark Cocoa

กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Mug SM-KB48-TM 0.48Liter

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-TD 0.48Liter Dark Cocoa

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 1

ช้อนป้อนเด็ก อาหารเด็ก Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 2

Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 1

Price: 199.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Elise Baby Helmet Rabbit

หมวกกันน็อคเด็ก ลายกระต่าย Elise Baby Helmet Rabbit

Elise Baby Helmet Rabbit

Price: 550.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Breeze in Charcoal

เป้อุ้มเด็กเบบี้เคตาน บรีซ Baby K'Tan Baby Carrier Breeze Charcoal

Baby K'Tan Baby Carrier Breeze in Charcoal

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi TUFF Kids Stainless Bottle 0.60Liter SC-MC60-WA

Zojirushi SC-MC60-WA กระติกน้ำสแตนเลสเก็บร้อนเย็น TUFF Kids Stainless Bottle 0.60Liter

Zojirushi TUFF Kids Stainless Bottle 0.60Liter SC-MC60-WA

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Concrete Grey

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Concrete Grey

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Concrete Grey

Price: 13,520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Falls Bath Toy

ของเล่นลอยน้ำ Munchkin Falls Bath Toy ของเล่นเด็ก ในน้ำ

Munchkin Falls Bath Toy

Price: 545.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Paperoom Monthly Onesies Hot Air Balloon Design

เซ็ตบอดี้สูท 12 เดือน ลายสัตว์ป่า Paperoom Monthly Onesies Hot Air Balloon

Paperoom Monthly Onesies Hot Air Balloon Design

Price: 1,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Remember King Rama 9 Scarf

ผ้าพันคอ ที่ระลึก ในหลวง รัชกาลที่ 9

Remember King Rama 9 Scarf

Price: 499.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Glitter Color 60ml Gold

สี กากเพชร Fas Glitter Color 60ml Gold

Fas Glitter Color 60ml Gold

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

John N Tree Baby Protective Pillow Cloud Lamb

หมอนหลุม หมอนเด็ก John N Tree Baby Protective Pillow Cloud Lamb

John N Tree Baby Protective Pillow Cloud Lamb

Price: 1,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Innobaby Packin Smart Stackable 3 Tiers Zoo Animal Green

กล่องแบ่งนม กล่องใส่ขนม Innobaby Packin Smart Stackable 3 Tiers Zoo Animal Green

Innobaby Packin Smart Stackable 3 Tiers Zoo Animal Green

Price: 619.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Years Take & Toss Snack Cups 4.5oz - 6pk

ถ้วยอาหารเด็ก The First Years Take & Toss Snack Cups Bowls and Lids 4.5oz

The First Years Take & Toss Snack Cups 4.5oz - 6pk

Price: 215.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples - Level 3

Dr. Brown's wide-neck nipples Level 3 6 months++

Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples - Level 3

Price: 225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Price: 16,740.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA60-DM

Zojirushi Stainless Mug SM-TA60-DM

Zojirushi Stainless Mug SM-TA60-DM

Price: 1,225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Airy Baby Breathable Mattress Sheet M/70

Airy Baby Breathable Mattress Sheet M/70

Airy Baby Breathable Mattress Sheet M/70

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

USB 100 Nursery & Kids Music

USB 100 Nursery & Kids Music

USB 100 Nursery & Kids Music

Price: 332.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Pure Replacement Hepa Filter

bbluv Pure Replacement Hepa Filter

bbluv Pure Replacement Hepa Filter

Price: 1,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48SB-BA Thailand Limited Edition

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48SB-BA Thailand Limited Edition

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48SB-BA Thailand Limited Edition

Price: 1,199.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Smithsonian Micro Crystal Growing

Smithsonian Micro Crystal Growing

Smithsonian Micro Crystal Growing

Price: 340.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Electric Nail Clippers

กรรไกรตัดเล็บเด็กไฟฟ้า Glowy Electric Nail Clippers

Glowy Electric Nail Clippers

Price: 980.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2024 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS