Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Q-C Lubricating Jelly Water Soluble
เจลหล่อลื่น Q-C Lubricating Jelly Water Soluble
Price: 59.00 ฿
2. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
3. USB 100 ABC 123 Fun Songs
USB 100 ABC 123 Fun Songs
Price: 332.00 ฿
4. Baby K'Tan Baby Carrier Active Black
Baby K'Tan Active Black Baby Carrier
Price: 2,090.00 ฿
5. USB 100 Newborn & Baby Music
USB 100 Newborn & Baby Music
Price: 332.00 ฿
6. Joie Trillo ECO Car Seat Cherry
Joie Trillo Eco Car Seat Cherry
Price: 2,800.00 ฿
7. Zojirushi SD-CB50-PA Stainless Cool Bottle for Kids 0.52 Liter
Zojirushi SD-CB50-PA Thermal Stainless Cool Bottle 0.52 Liter
Price: 1,365.00 ฿
8. Glowy Hip(popotamus) Convertible Hip Seat Baby Carrier Grey
Glowy Hip(popotamus) Convertible Hip Seat Baby Carrier Hazelnut
Price: 1,790.00 ฿
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

Avent Bottle Brush

แปรงล้างขวดนม Avent Bottle Brush

Avent Bottle Brush

Price: 375.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent PES Feeding Bottle 9oz Twin pack

ขวดนมเอเวนท์สีชา Philips Avent PES 9oz. Twin

Philips Avent PES Feeding Bottle 9oz Twin pack

Price: 1,120.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent PES Feeding Bottle 4oz Twin pack

ขวดนมเอเวนท์สีชา Philips Avent PES 4oz. Twin

Philips Avent PES Feeding Bottle 4oz Twin pack

Price: 920.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Vtech Crawl and Learn Bright Lights Ball

Vtech Crawl and Learn Bright Lights Ball

Vtech Crawl and Learn Bright Lights Ball

Price: 1,035.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Smart Brain Music for your Babies

เพลงเพื่อการพัฒนาสมอง Smart Brain Music for your Babies

Smart Brain Music for your Babies

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Hygienic Cutlery on the go

ชุดช้อน-ส้อมในกล่องสำหรับเด็ก 12 เดือน Avent Hygienic Cutlery on the go

Avent Hygienic Cutlery on the go

Price: 450.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

เครื่องอุ่นนม Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

Price: 2,170.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Years Soft Teething Beads

ลูกปัด ยางกัด The First Years Soft Teething Beads

The First Years Soft Teething Beads

Price: 169.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

แผ่นแปะกันยุงพีเจ้น 60 ชิ้น Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60 Pads

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

Price: 520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Sun Safety Shade Roller Shade

ที่บังแดด Munchkin Brica Sun Safety Shade แพ็ค 2 ชิ้น

Munchkin Brica Sun Safety Shade Roller Shade

Price: 865.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-GA 0.48Liter Lime Green

Zojirushi Mug SM-YAF48-GA Lime Green กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ 0.48Liter

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-GA 0.48Liter Lime Green

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Spoutless Insulated Cup 10oz

แก้วหัดดื่ม Dr.Brown's Spoutless Insulated Cup 10oz

Dr.Brown's Spoutless Insulated Cup 10oz

Price: 310.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Infant Swimming Pool Circus Design

Infant swimming pool

Infant Swimming Pool Circus Design

Price: 1,250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tomy Chuggington Loop the Loop Wilson

รถไฟเด็ก ของเล่นเด็ก Tomy Chuggington Loop the Loop Wilson

Tomy Chuggington Loop the Loop Wilson

Price: 1,400.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tomy Chuggington Loop the Loop Koko

รถไฟเด็ก ของเล่นเด็ก Tomy Chuggington Loop the Loop Koko

Tomy Chuggington Loop the Loop Koko

Price: 1,400.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica CoolCuddle Head Support

หมอนรองคอ รองหัวเด็ก Munchkin Brica Koosh'n Infant Neck & Head Support Green

Munchkin Brica CoolCuddle Head Support

Price: 1,160.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Wide-Neck Options Bottle 9oz Pink Single Pack

Dr. Brown's Options Standard wide-neck Bottle 270ml Pink single pack

Dr.Browns Wide-Neck Options Bottle 9oz Pink Single Pack

Price: 330.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Hatch Duck Bath Toy

เป็ดลอยน้ำ ของเล่นลอยน้ำ Munchkin Hatch Duck Bath Toy

Munchkin Hatch Duck Bath Toy

Price: 349.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Beurer Air Washer LW220 White

ฟอกอากาศ เครื่องทำความชื้น Beurer Air Washer LW220 White

Beurer Air Washer LW220 White

Price: 12,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle Gift Set 9oz Pink

 Dr.Brown's Options Wide-Neck Bottle Gift Set 9oz Pink

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle Gift Set 9oz Pink

Price: 580.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Black

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Black

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Black

Price: 16,740.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-BA

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Airy Baby Breathable Mattress Sheet L/60

Airy Baby Breathable Mattress Sheet L/60

Airy Baby Breathable Mattress Sheet L/60

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Tilt 2019 Pavement

Joie Tilt 2019 Pavement

Joie Tilt 2019 Pavement

Price: 4,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-BA

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Active Black

Baby K'Tan Active Black Baby Carrier

Baby K'Tan Baby Carrier Active Black

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Little Owl Personal Alarm

Little Owl Personal Alarm

Little Owl Personal Alarm

Price: 590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Stages Car Seat Bluebird

Joie Stages Car Seat Bluebird

Joie Stages Car Seat Bluebird

Price: 7,500.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Hip(popotamus) Convertible Hip Seat Baby Carrier Blue Mint

Glowy Hip(popotamus) Convertible Hip Seat Baby Carrier Mint Mint

Glowy Hip(popotamus) Convertible Hip Seat Baby Carrier Blue Mint

Price: 1,790.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Doona Liki Trike S1 Grey Hound

Doona Liki Trike S1 Grey Hound

Doona Liki Trike S1 Grey Hound

Price: 8,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Electric Nasal Aspirator NA-A001

Glowy Electric Nasal Aspirator NA-A001

Glowy Electric Nasal Aspirator NA-A001

Price: 1,390.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

GLOWY Nasal Aspirator Pen NA-M001

GLOWY Nasal Aspirator Pen NA-M001

GLOWY Nasal Aspirator Pen NA-M001

Price: 140.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Poti Toilet Seat for Potty Training

bbluv Poti Baby Toilet Seat with Handles

bbluv Poti Toilet Seat for Potty Training

Price: 790.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS