Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Return Policy

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้ โดยที่สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

   1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเสียงจะค่อย, คิดว่าเสียงจะดัง, คิดว่าจะเล็ก, คิดว่าจะใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าจะเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
   1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
   1.3 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

   2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
   2.2 สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ
   2.3 สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
   2.4 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
   2.5 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางร้านส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

เมื่อท่านพบความเสียหายของสินค้า ให้รีบแจ้งกลับมายังทางร้านฯ ทันที และส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านโดยวิธีใดก็ได้ โดยสินค้าควรจะถึงร้านฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้ง (กรณีที่ลูกค้าแจ้งความเสียหายแล้วไม่ส่งสินค้ากลับคืนให้ทางร้านภายใน 10 วัน ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี) และเมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหมายเลข Tracking ทาง e-mail ให้ทางร้านฯ ทราบด้วย

สินค้าที่ส่งกลับมา ขอความกรุณาให้ท่านบรรจุลงในหีบห่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดมากขึ้นระหว่างขนส่งกลับ พร้อมกับแนบใบเสร็จของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต และเป็นสินค้าที่มีใบรับประกันจากบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถเลือกติดต่อกับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือถ้าต้องการส่งกลับมาให้ทางร้านฯ เราจะประสานงานไปยังบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน ทางร้านจึงจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

   3.1 ค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าต้องส่งกลับคืนให้ทางร้าน
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 50 บาทแรก โดยจะออกเป็น e-coupon ให้เป็นส่วนลดเพื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าเท่ากับค่าขนส่งที่ท่านชำระจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
   3.2 ค่าส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดากลับไปให้ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งเป็นแบบอื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นเอง
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
   3.3 ส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเก่าที่ทำการเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ในกรณีที่เป็นสินค้าแพ็คเกจไม่สวย, แพ็คเกจชำรุด, ไม่มีแพ็คเกจ หรือเป็นสินค้าตัวโชว์ ซึ่งมีสภาพแตกต่างจากสินค้าใหม่ ทางร้านฯ จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าใดที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้าได้ โดยไม่ทำให้แพ็คเกจฉีกขาด หรือเสียหาย เราจะพยายามตรวจสอบคุณภาพให้ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ป้องกันความผิดพลาดในตัวสินค้า

ทางร้านฯ มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง, คงทน แพ็คอย่างเรียบร้อยแน่นหนา เพื่อให้สินค้าถึงมือท่านในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

Special Offer

Dr. Brown's Microwave Steam Sterilizer Bags

ถุงนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมในไมโครเวฟ  Dr. Brown's Microwave Sterilizer Bags

Dr. Brown's Microwave Steam Sterilizer Bags

Price: 340.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Piano for Babies

เพลงสำหรับเด็ก Piano for Babies

Piano for Babies

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

See them grow, Happy Teddy Board Book

(หนังสือบอร์ดบุ๊คเด็ก See them grow Happy Teddy Board Book

See them grow, Happy Teddy Board Book

Price: 89.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Make-A-Smash Food Masher

ที่บดเตรียมอาหารเสริม Dr.Brown's Make-A-Smash Food Masher

Dr.Brown's Make-A-Smash Food Masher

Price: 185.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Replacement Straw and Brush Set

อะไหล่หลอดสำรองเอเวนท์ Avent Replacement Straw and Brush Set

Avent Replacement Straw and Brush Set

Price: 380.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Natural Manual Breast Pump

ปั๊มน้ำนมมือเอเวนท์เนเชอร์รัล Avent Natural Manual Breast Pump

Avent Natural Manual Breast Pump

Price: 2,775.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-NC09-ST

กล่องข้าวเก็บความร้อน สเตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Steel Food Jar SL-NC09-ST

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-NC09-ST

Price: 1,110.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Logan the Lion Teethimal

ยางกัดลามาซ ลาแมซ Lamaze Logan the Lion Teethimal

Lamaze Logan the Lion Teethimal

Price: 315.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Regalo Easy Open Extra Wide Metal Gate

ประตูกั้นเด็ก ที่กั้นประตู Regalo Easy Open Extra Wide Metal Gate

Regalo Easy Open Extra Wide Metal Gate

Price: 3,235.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Snug Portable Electric Breast Pump Agile

ปั๊มนมไฟฟ้า ปั๊มนมเดี่ยว Pumpnom Snug Portable Electric Breast Pump Agile

Snug Portable Electric Breast Pump Agile

Price: 1,500.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

แผ่นแปะกันยุงดิสนีย์ คาร์ส 24 ชิ้น Disney Mosquito Repellent Sticker 24 Pads Cars

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

Price: 250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-JD48-PA 0.48Liter Pink

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศสีชมพู Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-JD48-PA 0.48Liter Pink

Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-JD48-PA 0.48Liter Pink

Price: 875.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB60-AM 0.60Liter Aquamarine

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.60Liter SM-XB60-AM

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB60-AM 0.60Liter Aquamarine

Price: 750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB36-AM 0.36Liter Aquamarine

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.36Liter SM-XB36-AM

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB36-AM 0.36Liter Aquamarine

Price: 650.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Green/Blue

กระเป๋าเป้จูงเด็ก Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Green/Blue

Price: 975.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Touchable Bubbles Type set

บับเบิ้ลส์ ฟองลูกโป่งจับได้ Mother's Corn Touchable Bubbles Type

Mothers Corn Touchable Bubbles Type set

Price: 780.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bubble Bee Mattress Protectors size S Pink

แผ่นรองซับฉี่ ซับน้ำ Bubble BeeMattress Protectors size S Pink สีชมพู

Bubble Bee Mattress Protectors size S Pink

Price: 335.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Spin 360 Two Tone Black

คาร์ซีท Joie Spin 360 Two Tone Black baby carseat เบาะนั่งนิรภัยในรถ

Joie Spin 360 Two Tone Black

Price: 12,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Spin 360 Merlot

คาร์ซีท Joie Spin 360 Merlot baby carseat เบาะนั่งนิรภัยในรถ

Joie Spin 360 Merlot

Price: 12,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 6-18m Fashion Freeflow Pink

จุกนมหลอกเอเวนท์ จุกหลอก Avent Pacifier 6-18m Fashion Freeflow SCF180/28

Avent Pacifier 6-18m Fashion Freeflow Pink

Price: 320.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Chopsticks Training Set Blue

ตะเกียบเด็กหัดคีบ Mothers Corn Chopsticks Training Set Blue

Mothers Corn Chopsticks Training Set Blue

Price: 250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

John N Tree Baby Protective Pillow Cloud Lamb Choco Dot

หมอนหลุม หมอนเด็ก John N Tree Baby Protective Pillow Cloud Lamb Choco Dot

John N Tree Baby Protective Pillow Cloud Lamb Choco Dot

Price: 1,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Little Owl 10" LCD Writing Tablet

Little Owl Anti-blue Light Protected Kids Eyewear

Little Owl 10" LCD Writing Tablet

Price: 890.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lihit Lab Smart Fit Punilabo Pen Case Panda

กล่องดินสอซิลิโคน Lihit Lab Smart Fit Punilabo Pen Case Panda

Lihit Lab Smart Fit Punilabo Pen Case Panda

Price: 655.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Total Wash Kids Paint Yellow 500ml

]Fas Total Wash Kids Paint Yellow 500ml

Fas Total Wash Kids Paint Yellow 500ml

Price: 230.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

iBaby Monitor M7

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M7

Price: 11,305.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-WA

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-WA

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-WA

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Pure Replacement Hepa Filter

bbluv Pure Replacement Hepa Filter

bbluv Pure Replacement Hepa Filter

Price: 1,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mamas and Papas Baby bud Booster Seat Soft Grey

Mamas and Papas Baby bud Booster seat Soft Grey

Mamas and Papas Baby bud Booster Seat Soft Grey

Price: 3,150.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Giotto Be-Be Super Chalks 6 Colors

ปลอดสารพิษ Giotto Be-Be Super Chalks 6 Colors 467300[/th]Giotto Be-Be Super Chalks 6 Colors 467300

Giotto Be-Be Super Chalks 6 Colors

Price: 215.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Multi Bowls 4 pieces

Munchkin Multi Bowls 4 pieces

Munchkin Multi Bowls 4 pieces

Price: 280.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Hip(popotamus) Convertible Hip Seat Baby Carrier Indigo

Glowy Hip(popotamus) Convertible Hip Seat Baby Carrier Indigo

Glowy Hip(popotamus) Convertible Hip Seat Baby Carrier Indigo

Price: 1,790.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Print Floral Garden Grey size S

Baby K'Tan Active Black Baby Carrier

Baby K'Tan Baby Carrier Print Floral Garden Grey size S

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Vacuum Bottle SM-TAE48SA-WZ

Zojirushi Stainless Mug SM-TAE48SA-อนเย็น 0.48ลิตร สีขาว[/th]Zojirushi Stainless Mug SM-NAE48SA-WZ Vacuum Bottle

Zojirushi Stainless Vacuum Bottle SM-TAE48SA-WZ

Price: 699.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Beurer Baby Scale BY90

Beurer Baby Scale BY90

Beurer Baby Scale BY90

Price: 3,890.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS