Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Techni Ice - Size XL
ก้อนให้ความเย็น TechniIce ขนาดใหญ่พิเศษ
Price: 190.00 ฿
2. Techni Ice - Size L
ก้อนให้ความเย็น TechniIce
Price: 130.00 ฿
3. Techni Ice - Size M
ก้อนให้ความเย็น TechniIce
Price: 100.00 ฿
4. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
5. Munchkin LATCH Cleaning Pump Brush Set
Munchkin LATCH Cleaning Pump Brush Set
Price: 485.00 ฿
Return Policy

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้ โดยที่สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

   1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเสียงจะค่อย, คิดว่าเสียงจะดัง, คิดว่าจะเล็ก, คิดว่าจะใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าจะเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
   1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
   1.3 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

   2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
   2.2 สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ
   2.3 สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
   2.4 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
   2.5 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางร้านส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

เมื่อท่านพบความเสียหายของสินค้า ให้รีบแจ้งกลับมายังทางร้านฯ ทันที และส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านโดยวิธีใดก็ได้ โดยสินค้าควรจะถึงร้านฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้ง (กรณีที่ลูกค้าแจ้งความเสียหายแล้วไม่ส่งสินค้ากลับคืนให้ทางร้านภายใน 10 วัน ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี) และเมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหมายเลข Tracking ทาง e-mail ให้ทางร้านฯ ทราบด้วย

สินค้าที่ส่งกลับมา ขอความกรุณาให้ท่านบรรจุลงในหีบห่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดมากขึ้นระหว่างขนส่งกลับ พร้อมกับแนบใบเสร็จของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต และเป็นสินค้าที่มีใบรับประกันจากบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถเลือกติดต่อกับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือถ้าต้องการส่งกลับมาให้ทางร้านฯ เราจะประสานงานไปยังบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน ทางร้านจึงจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

   3.1 ค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าต้องส่งกลับคืนให้ทางร้าน
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 50 บาทแรก โดยจะออกเป็น e-coupon ให้เป็นส่วนลดเพื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าเท่ากับค่าขนส่งที่ท่านชำระจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
   3.2 ค่าส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดากลับไปให้ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งเป็นแบบอื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นเอง
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
   3.3 ส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเก่าที่ทำการเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ในกรณีที่เป็นสินค้าแพ็คเกจไม่สวย, แพ็คเกจชำรุด, ไม่มีแพ็คเกจ หรือเป็นสินค้าตัวโชว์ ซึ่งมีสภาพแตกต่างจากสินค้าใหม่ ทางร้านฯ จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าใดที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้าได้ โดยไม่ทำให้แพ็คเกจฉีกขาด หรือเสียหาย เราจะพยายามตรวจสอบคุณภาพให้ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ป้องกันความผิดพลาดในตัวสินค้า

ทางร้านฯ มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง, คงทน แพ็คอย่างเรียบร้อยแน่นหนา เพื่อให้สินค้าถึงมือท่านในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

Special Offer

Wonderful Tonight by the Innocence Mission

เพลงเพื่อเด็ก Wonderful Tonight

Wonderful Tonight by the Innocence Mission

Price: 319.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lyra Groove 5 colors

ดินสอสีไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove 5 สี

Lyra Groove 5 colors

Price: 345.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fun with Letters N-Z, My Touch-and-Learn Books

หนังสือสัมผัส Fun with Letters N-Z, My Touch-and-Learn Books

Fun with Letters N-Z, My Touch-and-Learn Books

Price: 143.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Nabaiji Baby Swimsuit Madina

ชุดว่ายน้ำเด็กหญิง Nabaiji Baby Swimsuit Madina

Nabaiji Baby Swimsuit Madina

Price: 199.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Natural Manual Breast Pump

ปั๊มน้ำนมมือเอเวนท์เนเชอร์รัล Avent Natural Manual Breast Pump

Avent Natural Manual Breast Pump

Price: 2,775.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Click Lock Fresh Food Freezer Pop

ไอศกรีม อาหารเสริมเด็ก Munchkin Click Lock Fresh Food Freezer Pops

Munchkin Click Lock Fresh Food Freezer Pop

Price: 499.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Washable Breast Pads

แผ่นซับน้ำนมแบบซักได้ Dr.Brown's Washable Breast Pads

Dr.Brown's Washable Breast Pads

Price: 448.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

GIOTTO be-be Super Fibre Pens - 6 colors

ดินสอสีไม้แท่งจัมโบ้ 6 สี Giotto be-be Super Large Pencils 466600

GIOTTO be-be Super Fibre Pens - 6 colors

Price: 230.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

แผ่นแปะกันยุงดิสนีย์ คาร์ส 24 ชิ้น Disney Mosquito Repellent Sticker 24 Pads Cars

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

Price: 250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Fast Bottle Warmer

เครื่องอุ่นนมและอาหาร avent express bottle warmer

Avent Fast Bottle Warmer

Price: 2,290.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Sun Safety Shade Roller Shade

ที่บังแดด Munchkin Brica Sun Safety Shade แพ็ค 2 ชิ้น

Munchkin Brica Sun Safety Shade Roller Shade

Price: 865.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-TD 0.48Liter Dark Cocoa

กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Mug SM-KB48-TM 0.48Liter

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-TD 0.48Liter Dark Cocoa

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 1

ช้อนป้อนเด็ก อาหารเด็ก Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 2

Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 1

Price: 199.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Elise Baby Helmet Rabbit

หมวกกันน็อคเด็ก ลายกระต่าย Elise Baby Helmet Rabbit

Elise Baby Helmet Rabbit

Price: 550.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Breeze in Charcoal

เป้อุ้มเด็กเบบี้เคตาน บรีซ Baby K'Tan Baby Carrier Breeze Charcoal

Baby K'Tan Baby Carrier Breeze in Charcoal

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi TUFF Kids Stainless Bottle 0.60Liter SC-MC60-WA

Zojirushi SC-MC60-WA กระติกน้ำสแตนเลสเก็บร้อนเย็น TUFF Kids Stainless Bottle 0.60Liter

Zojirushi TUFF Kids Stainless Bottle 0.60Liter SC-MC60-WA

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Concrete Grey

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Concrete Grey

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Concrete Grey

Price: 13,520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Falls Bath Toy

ของเล่นลอยน้ำ Munchkin Falls Bath Toy ของเล่นเด็ก ในน้ำ

Munchkin Falls Bath Toy

Price: 545.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Paperoom Monthly Onesies Hot Air Balloon Design

เซ็ตบอดี้สูท 12 เดือน ลายสัตว์ป่า Paperoom Monthly Onesies Hot Air Balloon

Paperoom Monthly Onesies Hot Air Balloon Design

Price: 1,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Remember King Rama 9 Scarf

ผ้าพันคอ ที่ระลึก ในหลวง รัชกาลที่ 9

Remember King Rama 9 Scarf

Price: 499.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Glitter Color 60ml Gold

สี กากเพชร Fas Glitter Color 60ml Gold

Fas Glitter Color 60ml Gold

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

John N Tree Baby Protective Pillow Cloud Lamb

หมอนหลุม หมอนเด็ก John N Tree Baby Protective Pillow Cloud Lamb

John N Tree Baby Protective Pillow Cloud Lamb

Price: 1,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Innobaby Packin Smart Stackable 3 Tiers Zoo Animal Green

กล่องแบ่งนม กล่องใส่ขนม Innobaby Packin Smart Stackable 3 Tiers Zoo Animal Green

Innobaby Packin Smart Stackable 3 Tiers Zoo Animal Green

Price: 619.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Years Take & Toss Snack Cups 4.5oz - 6pk

ถ้วยอาหารเด็ก The First Years Take & Toss Snack Cups Bowls and Lids 4.5oz

The First Years Take & Toss Snack Cups 4.5oz - 6pk

Price: 215.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples - Level 3

Dr. Brown's wide-neck nipples Level 3 6 months++

Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples - Level 3

Price: 225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Price: 16,740.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA60-DM

Zojirushi Stainless Mug SM-TA60-DM

Zojirushi Stainless Mug SM-TA60-DM

Price: 1,225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Airy Baby Breathable Mattress Sheet M/70

Airy Baby Breathable Mattress Sheet M/70

Airy Baby Breathable Mattress Sheet M/70

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

USB 100 Nursery & Kids Music

USB 100 Nursery & Kids Music

USB 100 Nursery & Kids Music

Price: 332.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Pure Replacement Hepa Filter

bbluv Pure Replacement Hepa Filter

bbluv Pure Replacement Hepa Filter

Price: 1,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48SB-BA Thailand Limited Edition

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48SB-BA Thailand Limited Edition

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48SB-BA Thailand Limited Edition

Price: 1,199.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Smithsonian Micro Crystal Growing

Smithsonian Micro Crystal Growing

Smithsonian Micro Crystal Growing

Price: 340.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Electric Nail Clippers

กรรไกรตัดเล็บเด็กไฟฟ้า Glowy Electric Nail Clippers

Glowy Electric Nail Clippers

Price: 980.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2024 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS