Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
@BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Q-C Lubricating Jelly Water Soluble
เจลหล่อลื่น Q-C Lubricating Jelly Water Soluble
Price: 50.00 ฿
2. Nursery Rhymes Sing-A-Long 2CDs
เพลงเด็ก Nursery Rhymes Sing-A-Long
Price: 279.00 ฿
3. Sensure Soft Lotion Wet Wipes and Gloves
Soft Lotion Wet Wipes and Gloves Sensure
Price: 420.00 ฿
4. Baby K'Tan Baby Carrier Breeze
Baby K'Tan Baby Carrier Breeze
Price: 2,090.00 ฿
5. Baby K'Tan Baby Carrier Original Heather Grey
Baby K'Tan เป้อุ้มเด็ก Baby K'Tan Baby Carrier Original Heather Grey เบบี้เคตาน
Price: 1,900.00 ฿
6. USB 100 Nursery & Kids Music
USB 100 Nursery & Kids Music
Price: 332.00 ฿
7. Lyra Groove Slim HB
ดินสอไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove Slim HB Graphite Pencil
Price: 13.00 ฿
8. Glowy Pregnancy Pillow
หมอนรองท้อง Glowy Pregnancy Pillow
Price: 1,290.00 ฿
Return Policy

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้ โดยที่สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

   1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเสียงจะค่อย, คิดว่าเสียงจะดัง, คิดว่าจะเล็ก, คิดว่าจะใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าจะเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
   1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
   1.3 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

   2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
   2.2 สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ
   2.3 สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
   2.4 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
   2.5 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางร้านส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

เมื่อท่านพบความเสียหายของสินค้า ให้รีบแจ้งกลับมายังทางร้านฯ ทันที และส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านโดยวิธีใดก็ได้ โดยสินค้าควรจะถึงร้านฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้ง (กรณีที่ลูกค้าแจ้งความเสียหายแล้วไม่ส่งสินค้ากลับคืนให้ทางร้านภายใน 10 วัน ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี) และเมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหมายเลข Tracking ทาง e-mail ให้ทางร้านฯ ทราบด้วย

สินค้าที่ส่งกลับมา ขอความกรุณาให้ท่านบรรจุลงในหีบห่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดมากขึ้นระหว่างขนส่งกลับ พร้อมกับแนบใบเสร็จของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต และเป็นสินค้าที่มีใบรับประกันจากบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถเลือกติดต่อกับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือถ้าต้องการส่งกลับมาให้ทางร้านฯ เราจะประสานงานไปยังบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน ทางร้านจึงจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

   3.1 ค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าต้องส่งกลับคืนให้ทางร้าน
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 50 บาทแรก โดยจะออกเป็น e-coupon ให้เป็นส่วนลดเพื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าเท่ากับค่าขนส่งที่ท่านชำระจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
   3.2 ค่าส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดากลับไปให้ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งเป็นแบบอื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นเอง
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
   3.3 ส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเก่าที่ทำการเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ในกรณีที่เป็นสินค้าแพ็คเกจไม่สวย, แพ็คเกจชำรุด, ไม่มีแพ็คเกจ หรือเป็นสินค้าตัวโชว์ ซึ่งมีสภาพแตกต่างจากสินค้าใหม่ ทางร้านฯ จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าใดที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้าได้ โดยไม่ทำให้แพ็คเกจฉีกขาด หรือเสียหาย เราจะพยายามตรวจสอบคุณภาพให้ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ป้องกันความผิดพลาดในตัวสินค้า

ทางร้านฯ มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง, คงทน แพ็คอย่างเรียบร้อยแน่นหนา เพื่อให้สินค้าถึงมือท่านในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

Special Offer

Avent Toddler Utensils Set

ชุดช้อน ส้อม และมีดสำหรับเด็ก Avent Toddler Fork, Spoon and Knife Set

Avent Toddler Utensils Set

Price: 395.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Piano for Babies

เพลงสำหรับเด็ก Piano for Babies

Piano for Babies

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Soap Dispensing Bottle Brush

แปรงล้างขวดนม Munchkin Soap Dispensing Bottle Brush

Munchkin Soap Dispensing Bottle Brush

Price: 395.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fun with Numbers 6-10, My Touch-and-Learn Books

หนังสือสัมผัส Fun with Numbers 6-10, My Touch-and-Learn Books

Fun with Numbers 6-10, My Touch-and-Learn Books

Price: 143.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Classic Discovery Book

หนังสือผ้า Lamaze Classic Discovery Book

Lamaze Classic Discovery Book

Price: 480.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Orthees Transition Teether Blue

ยางกัด Dr.Brown's Orthees Transition Teether Blue

Dr.Brown's Orthees Transition Teether Blue

Price: 170.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

เครื่องอุ่นนม Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

Price: 2,170.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Giotto Acquerelli Watercolor Cake

สีน้ำก้อนแบบถาด Giotto Acquerelli Watercolor Cake

Giotto Acquerelli Watercolor Cake

Price: 120.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

ORAO Sunglasses 3-6 years old Beauty Blue

ORAO Sunglasses Beauty Blue for 3-6 years old by Oxylane

ORAO Sunglasses 3-6 years old Beauty Blue

Price: 390.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sebamed Liquid Face & Body Wash 1000ml

ซีบาเมด ลิควิด เฟซ & บอดี้ วอช Sebamed Liquid Face & Body Wash 1000ml

Sebamed Liquid Face & Body Wash 1000ml

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Seat Guardian

ผ้ารองกันเบาะรถยนต์ Munchkin Auto Seat Protector

Munchkin Brica Seat Guardian

Price: 1,670.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Stretch-to-Fit Auto Sun Shade

ที่บังแดดแบบยืดได้ บังแดดพอดีกระจก Munchkin Brica Stretch-to-Fit Auto Sun Shade

Munchkin Brica Stretch-to-Fit Auto Sun Shade

Price: 816.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR35-AA 0.35Liter Deep Blue

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.50Liter SV-GR35-AA Deep Blue

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR35-AA 0.35Liter Deep Blue

Price: 805.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 0.82 Liter SD-ES08-BZ

กระติกน้ำโซจิรุชิ Zojirushi SD-ES08-BZ Thermal Stainless Cool Sport Bottle 0.82 Liter

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 0.82 Liter SD-ES08-BZ

Price: 1,190.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SP-HB06-AZ 0.62Liter

Zojirushi SP-HB06-AZ โซจิรุชิ กระติกน้ำเด็กสแตนเลสสุญญากาศ Stainless Vacuum Bottle SP-HB06-PZ

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SP-HB06-AZ 0.62Liter

Price: 1,400.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent Classic+ Feeding Bottle 11oz/330ml Single pack

ขวดนมเอเวนท์ Philips Avent Classic+ feeding bottle 11oz SCF566/17

Philips Avent Classic+ Feeding Bottle 11oz/330ml Single pack

Price: 394.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco Ultrasound Anti-Mosquito Portable Device

ไล่ยุงพกพา Chicco Zanzo No Anti-Mosquito Portable Device

Chicco Ultrasound Anti-Mosquito Portable Device

Price: 719.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Timmy the Turtle Pacifier Holder

ตุ๊กตาจุกหลอก จุกนมหลอก Dr.Brown's Timmy the Turtle Pacifier Holder

Dr.Brown's Timmy the Turtle Pacifier Holder

Price: 760.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's PreVent Pacifier 0-6m Blue

จุกนมหลอก Dr.Brown's PreVent Orthodontic Pacifier Soother 0-6m

Dr.Brown's PreVent Pacifier 0-6m Blue

Price: 179.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Samsung Wisenet SmartCam HD Pro 1080p Wifi Camera V6410PN

เบบี้มอนิเตอร์ กล้องดูเด็ก Baby Monitor Samsung Wisenet SmartCam HD Pro 1080p Wifi Camera SNH-V6410PN

Samsung Wisenet SmartCam HD Pro 1080p Wifi Camera V6410PN

Price: 9,675.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

จุกนมหลอก Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Infant Feeding Spoons Blue

ช้อนป้อนอาหารเสริมเด็ก Dr.Brown's Infant Feeding Spoons Blue

Dr.Brown's Infant Feeding Spoons Blue

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Black

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Black

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Black

Price: 13,520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Isofix Child Seat W Magic Hazelnut

คาร์ซีท บูสเตอร์ซีท โกลวี่สตาร์ Glowy Isofix Child Seat W Magic Hazelnut สีน้ำตาลเฮเซลนัท

Glowy Isofix Child Seat W Magic Hazelnut

Price: 3,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Traveling Flash Cards

แฟลชการ์ด บัตรคำศัพท์ Munchkin Traveling Flash Cards

Munchkin Traveling Flash Cards

Price: 475.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Glitter Color 60ml Red

สี กากเพชร Fas Glitter Color 60ml Silver

Fas Glitter Color 60ml Red

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-GH18-BA

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-GH18-BA

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-GH18-BA

Price: 1,260.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Innobaby Packin Smart Stackable 3 Tiers Zoo Animal Green

กล่องแบ่งนม กล่องใส่ขนม Innobaby Packin Smart Stackable 3 Tiers Zoo Animal Green

Innobaby Packin Smart Stackable 3 Tiers Zoo Animal Green

Price: 619.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Beurer Lancet Glucometer - 25pcs

เข็มเจาะเบาหวาน เข็มเจาะน้ำตาล Beurer Lancet Glucometer 25pcs

Beurer Lancet Glucometer - 25pcs

Price: 125.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Doona Infant Car Seat Stroller Blue Turquoise

[th]คาร์ซีทรถเข็น Doona สีฟ้า/th]Doona Infant Car Seat Stroller Blue Turquoise

Doona Infant Car Seat Stroller Blue Turquoise

Price: 15,120.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Any Angle Weighted Straw Cup 10oz

Munchkin Any Angle Weighted Straw Cup 10oz

Munchkin Any Angle Weighted Straw Cup 10oz

Price: 395.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Little Owl Animal Hand Puppet - Polar Bear

Little Owl Animal Hand Puppet Polar Bear

Little Owl Animal Hand Puppet - Polar Bear

Price: 399.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Bedrail Extra Long 180cm Millky White

Glowy Star Bedrail Extra Long 180cm Millky White

Glowy Bedrail Extra Long 180cm Millky White

Price: 1,690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Inflatable Bath Tub Swan

อ่างอาบน้ำเด็ก,อ่างเป่าลม,สระเป่าลม,inflatable baby bath tub

Munchkin Inflatable Bath Tub Swan

Price: 1,060.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Airy Baby Breathable Mattress Sheet M/60

Airy Baby Breathable Mattress Sheet M/60

Airy Baby Breathable Mattress Sheet M/60

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Year Airflow Sleep Positioner

หมอนจัดท่านอน The First Year Air Flow Sleep Positioner

The First Year Airflow Sleep Positioner

Price: 680.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS