Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
LineID: @BabyBestBuyOnline
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Return Policy

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้ โดยที่สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

   1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเสียงจะค่อย, คิดว่าเสียงจะดัง, คิดว่าจะเล็ก, คิดว่าจะใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าจะเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
   1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
   1.3 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

   2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
   2.2 สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ
   2.3 สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
   2.4 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
   2.5 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางร้านส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

เมื่อท่านพบความเสียหายของสินค้า ให้รีบแจ้งกลับมายังทางร้านฯ ทันที และส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านโดยวิธีใดก็ได้ โดยสินค้าควรจะถึงร้านฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้ง (กรณีที่ลูกค้าแจ้งความเสียหายแล้วไม่ส่งสินค้ากลับคืนให้ทางร้านภายใน 10 วัน ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี) และเมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหมายเลข Tracking ทาง e-mail ให้ทางร้านฯ ทราบด้วย

สินค้าที่ส่งกลับมา ขอความกรุณาให้ท่านบรรจุลงในหีบห่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดมากขึ้นระหว่างขนส่งกลับ พร้อมกับแนบใบเสร็จของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต และเป็นสินค้าที่มีใบรับประกันจากบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถเลือกติดต่อกับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือถ้าต้องการส่งกลับมาให้ทางร้านฯ เราจะประสานงานไปยังบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน ทางร้านจึงจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

   3.1 ค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าต้องส่งกลับคืนให้ทางร้าน
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 50 บาทแรก โดยจะออกเป็น e-coupon ให้เป็นส่วนลดเพื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าเท่ากับค่าขนส่งที่ท่านชำระจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
   3.2 ค่าส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดากลับไปให้ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งเป็นแบบอื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นเอง
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
   3.3 ส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเก่าที่ทำการเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ในกรณีที่เป็นสินค้าแพ็คเกจไม่สวย, แพ็คเกจชำรุด, ไม่มีแพ็คเกจ หรือเป็นสินค้าตัวโชว์ ซึ่งมีสภาพแตกต่างจากสินค้าใหม่ ทางร้านฯ จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าใดที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้าได้ โดยไม่ทำให้แพ็คเกจฉีกขาด หรือเสียหาย เราจะพยายามตรวจสอบคุณภาพให้ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ป้องกันความผิดพลาดในตัวสินค้า

ทางร้านฯ มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง, คงทน แพ็คอย่างเรียบร้อยแน่นหนา เพื่อให้สินค้าถึงมือท่านในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

Special Offer

The First Years Star Teether

ยางกัดแช่เย็นเด็ก The First Years Star Teether

The First Years Star Teether

Price: 200.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr. Brown's Natural Flow Sampler Kit

ชุดขวดนมสำหรับทดลองใช้ Dr. Brown's Natural Flow Sampler Kit

Dr. Brown's Natural Flow Sampler Kit

Price: 615.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Insulated Bottle Tote Black

กระเป๋าเก็บความเย็น เก็บขวดนม Dr.Brown's Insulated Bottle Tote Black

Dr.Brown's Insulated Bottle Tote Black

Price: 828.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Designed to Nourish Snack-A-Pillar Stack, Snack & Dip

กล่องบรรจุอาหารเด็ก Dr.Brown's Designed to Nourish Snack-A-Pillar

Dr.Brown's Designed to Nourish Snack-A-Pillar Stack, Snack & Dip

Price: 405.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 6-18m Translucent

จุกนมหลอกเอเวนท์ 6-18 เดือน Avent Pacifier 6-18m Translucent

Avent Pacifier 6-18m Translucent

Price: 295.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Let's Count, Happy Teddy Board Book

(หนังสือบอร์ดบุ๊คเด็ก Let's Count Happy Teddy Board Book

Let's Count, Happy Teddy Board Book

Price: 89.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dickens Flashcards Small Creatures

แฟลชการ์ดรูปภาพบัตรคำศัพท์ Dickens Flashcards Small Creatures

Dickens Flashcards Small Creatures

Price: 175.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Giotto Turbo Bicolor 8pcs

ปากกาเมจิกเปลี่ยนสีได้ Giotto Turbo Bicolor

Giotto Turbo Bicolor 8pcs

Price: 89.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Trainer Spoon

ช้อนสำหรับเด็กหัดทานอาหาร Munchkin Trainer Spoon

Munchkin Trainer Spoon

Price: 199.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

NUK First Choice PP Feeding Bottle 10oz/300m

ขวดนม NUK First Choice PP Feeding Bottle 10oz/300ml

NUK First Choice PP Feeding Bottle 10oz/300m

Price: 405.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Rhino Toys Oball O-Link

Rhino Toys Oball O-Link สายคล้องของเล่น ยางกัด

Rhino Toys Oball O-Link

Price: 175.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mother Goose Rhymes

นิทานเด็กภาษาอังกฤษ Mother Goose Rhymes

Mother Goose Rhymes

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Washable Breast Pads

แผ่นซับน้ำนมแบบซักได้ Dr.Brown's Washable Breast Pads

Dr.Brown's Washable Breast Pads

Price: 448.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent My First Grown Up Cup 12oz.

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์ แก้วหัดดื่ม Avent Grown Up Cup 12oz.

Avent My First Grown Up Cup 12oz.

Price: 765.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

ORAO Sunglasses 3-6 years old Sparrow Blue

ORAO Sunglasses Beauty Blue for 3-6 years old by Oxylane

ORAO Sunglasses 3-6 years old Sparrow Blue

Price: 390.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Standard Manual Breast Pump

ปั๊มมือเอเวนท์ ปั๊มนม Avent Standard Manual Breast Pump

Avent Standard Manual Breast Pump

Price: 2,108.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Phidal Pretty Princess My Busy Books

หนังสือบอร์ดบุ๊คหุ่นฟิกเกอร์บาร์บี้ Phidal Pretty Princess My Busy Books

Phidal Pretty Princess My Busy Books

Price: 415.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB36-RV 0.36Liter Red Velvet

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.36Liter SM-XB36-RV

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB36-RV 0.36Liter Red Velvet

Price: 845.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sebamed Liquid Face & Body Wash 1000ml

ซีบาเมด ลิควิด เฟซ & บอดี้ วอช Sebamed Liquid Face & Body Wash 1000ml

Sebamed Liquid Face & Body Wash 1000ml

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Better Fit UV-Guardian Roller Sun Shade

ที่บังแดด รถกระจกโค้ง Munchkin Brica Better Fit UV-Guardian Roller Sun Shade

Munchkin Brica Better Fit UV-Guardian Roller Sun Shade

Price: 735.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Sun Safety Shade Roller Shade

ที่บังแดด Munchkin Brica Sun Safety Shade แพ็ค 2 ชิ้น

Munchkin Brica Sun Safety Shade Roller Shade

Price: 918.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Pink

กระเป๋าเป้จูงเด็ก Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Pink

Price: 975.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi TUFF Boy Stainless Vacuum Bottle 1.0Liter SJ-TG10-AA

กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Tuff Boy Stainless Vacuum Bottle SJ-TE10-XA

Zojirushi TUFF Boy Stainless Vacuum Bottle 1.0Liter SJ-TG10-AA

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dex Baby Safe Sleeper Bed Rail BR43

ที่กั้นเตียงแบบมีคานเหล็ก Dex Baby Safe Sleeper Bed Rail BR43

Dex Baby Safe Sleeper Bed Rail BR43

Price: 1,975.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Bedrail 150cm Blue Sky

ที่กั้นเตียงเด็กสีฟ้า โกลวี่สตาร์ Glowy Bedrail 150cm Blue Sky

Glowy Bedrail 150cm Blue Sky

Price: 1,590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's PreVent Contoured Orthodontic Pacifier 6-12m Blue

จุกนมหลอก Dr.Brown's PreVent Contoured Orthodontic Pacifier Soother 6-12m stage 2

Dr.Brown's PreVent Contoured Orthodontic Pacifier 6-12m Blue

Price: 179.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Lucky Bag

ถุงโชคดี Dr.Brown's Lucky Bag

Dr.Brown's Lucky Bag

Price: 429.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Every Stage Salsa

คาร์ซีท Joie Every Stage Two Tone Black baby carseat เบาะนั่งนิรภัยในรถ

Joie Every Stage Salsa

Price: 8,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Akachan Mosquito Repellent Sticker 64pads

Akachan Mosquito Repellent Sticker 64 Pads

Akachan Mosquito Repellent Sticker 64pads

Price: 550.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Tilt Ladybug

คาร์ซีท Joie Joie Tilt Ladybug baby carseat เบาะนั่งนิรภัยในรถ

Joie Tilt Ladybug

Price: 4,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Infant Feeding Spoons Pink

ช้อนป้อนอาหารเสริมเด็ก Dr.Brown's Infant Feeding Spoons Pink

Dr.Brown's Infant Feeding Spoons Pink

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Red

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Red

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Red

Price: 13,520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 6-18m Fashion Freeflow Pink

จุกนมหลอกเอเวนท์ จุกหลอก Avent Pacifier 6-18m Fashion Freeflow SCF180/28

Avent Pacifier 6-18m Fashion Freeflow Pink

Price: 295.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Falls Bath Toy

ของเล่นลอยน้ำ Munchkin Falls Bath Toy ของเล่นเด็ก ในน้ำ

Munchkin Falls Bath Toy

Price: 545.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Scooper Spoons

ช้อนส้อมเด็ก Munchkin Mighty Grip Forks & Spoons

Munchkin Scooper Spoons

Price: 245.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M6S

Price: 9,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2018 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS CJ Logistics