Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
@BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Return Policy

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้ โดยที่สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

   1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเสียงจะค่อย, คิดว่าเสียงจะดัง, คิดว่าจะเล็ก, คิดว่าจะใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าจะเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
   1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
   1.3 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

   2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
   2.2 สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ
   2.3 สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
   2.4 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
   2.5 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางร้านส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

เมื่อท่านพบความเสียหายของสินค้า ให้รีบแจ้งกลับมายังทางร้านฯ ทันที และส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านโดยวิธีใดก็ได้ โดยสินค้าควรจะถึงร้านฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้ง (กรณีที่ลูกค้าแจ้งความเสียหายแล้วไม่ส่งสินค้ากลับคืนให้ทางร้านภายใน 10 วัน ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี) และเมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหมายเลข Tracking ทาง e-mail ให้ทางร้านฯ ทราบด้วย

สินค้าที่ส่งกลับมา ขอความกรุณาให้ท่านบรรจุลงในหีบห่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดมากขึ้นระหว่างขนส่งกลับ พร้อมกับแนบใบเสร็จของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต และเป็นสินค้าที่มีใบรับประกันจากบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถเลือกติดต่อกับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือถ้าต้องการส่งกลับมาให้ทางร้านฯ เราจะประสานงานไปยังบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน ทางร้านจึงจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

   3.1 ค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าต้องส่งกลับคืนให้ทางร้าน
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 50 บาทแรก โดยจะออกเป็น e-coupon ให้เป็นส่วนลดเพื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าเท่ากับค่าขนส่งที่ท่านชำระจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
   3.2 ค่าส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดากลับไปให้ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งเป็นแบบอื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นเอง
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
   3.3 ส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเก่าที่ทำการเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ในกรณีที่เป็นสินค้าแพ็คเกจไม่สวย, แพ็คเกจชำรุด, ไม่มีแพ็คเกจ หรือเป็นสินค้าตัวโชว์ ซึ่งมีสภาพแตกต่างจากสินค้าใหม่ ทางร้านฯ จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าใดที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้าได้ โดยไม่ทำให้แพ็คเกจฉีกขาด หรือเสียหาย เราจะพยายามตรวจสอบคุณภาพให้ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ป้องกันความผิดพลาดในตัวสินค้า

ทางร้านฯ มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง, คงทน แพ็คอย่างเรียบร้อยแน่นหนา เพื่อให้สินค้าถึงมือท่านในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

Special Offer

Dr. Brown's Training Cup Hard Spout

แก้วหัดดูด ถ้วยหัดดื่ม Dr. Brown's BPA Free Training Cup Hard Spout

Dr. Brown's Training Cup Hard Spout

Price: 285.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Designed to Nourish Snack-A-Pillar Stack, Snack & Dip

กล่องบรรจุอาหารเด็ก Dr.Brown's Designed to Nourish Snack-A-Pillar

Dr.Brown's Designed to Nourish Snack-A-Pillar Stack, Snack & Dip

Price: 405.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 6-18m Freeflow

จุกนมหลอกเอเวนท์รุ่นระบายอากาศ 6-18 เดือน Avent Pacifier 6-18m Freeflow

Avent Pacifier 6-18m Freeflow

Price: 320.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Christmas with Kids

เพลงคริสต์มาสสำหรับเด็ก Christmas with Kids

Christmas with Kids

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fun with Numbers 1-5, My Touch-and-Learn Books

หนังสือสัมผัส Fun with Numbers 1-5, My Touch-and-Learn Books

Fun with Numbers 1-5, My Touch-and-Learn Books

Price: 143.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Vtech Crawl and Learn Bright Lights Ball

Vtech Crawl and Learn Bright Lights Ball

Vtech Crawl and Learn Bright Lights Ball

Price: 1,035.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Orthees Transition Teether Blue

ยางกัด Dr.Brown's Orthees Transition Teether Blue

Dr.Brown's Orthees Transition Teether Blue

Price: 170.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Hygienic Cutlery on the go

ชุดช้อน-ส้อมในกล่องสำหรับเด็ก 12 เดือน Avent Hygienic Cutlery on the go

Avent Hygienic Cutlery on the go

Price: 450.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

กล้องเสริมเบบี้มอนิเตอร์ กล้องดูเด็ก Baby Monitor Motorola MBP36

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

Price: 5,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy 100% Organic Cotton Muslin

ผ้าอ้อมออร์แกนิคโกลวี่ Glowy 100% Organic Cotton Muslin

Glowy 100% Organic Cotton Muslin

Price: 950.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Miro the Mouse

ของเล่นผ้าลามาซ Lamaze Miro the Mouse

Lamaze Miro the Mouse

Price: 570.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Musical Inchworm

ของเล่นผ้ารูปหนอน Lamaze Musical Inchworm

Lamaze Musical Inchworm

Price: 875.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dickens Flashcards Endangered Animals

แฟลชการ์ดรูปภาพบัตรคำศัพท์ Dickens Flashcards Endangered Animals

Dickens Flashcards Endangered Animals

Price: 175.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

แผ่นแปะกันยุงดิสนีย์ คาร์ส 24 ชิ้น Disney Mosquito Repellent Sticker 24 Pads Cars

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

Price: 250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Options Standard Bottle 4 oz.

Dr. Brown's Options Standard Bottle 4 oz. single pack

Dr.Browns Options Standard Bottle 4 oz.

Price: 292.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SP-HB08-BR 0.82Liter

Zojirushi SP-HB08-BR โซจิรุชิกระติกน้ำเด็กสแตนเลสสุญญากาศ Stainless Vacuum Bottle

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SP-HB08-BR 0.82Liter

Price: 1,470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Hip(ster) Seat Baby Carrier Ocean

เป้อุ้มเด็กฮิปซีท Glowy Hip(ster) Seat Baby Carrier สีฟ้า

Glowy Hip(ster) Seat Baby Carrier Ocean

Price: 1,250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Spoutless Insulated Cup 10oz

แก้วหัดดื่ม Dr.Brown's Spoutless Insulated Cup 10oz

Dr.Brown's Spoutless Insulated Cup 10oz

Price: 310.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Infant Swimming Pool Circus Design

Infant swimming pool

Infant Swimming Pool Circus Design

Price: 1,250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Green/Blue

กระเป๋าเป้จูงเด็ก Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Green/Blue

Price: 975.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Swing Down Bedrail 150cm Pinky Pink

ที่กั้นเตียงเด็กสีชมพู โกลวี่สตาร์ Glowy Bedrail 150cm Pinky Pink

Glowy Swing Down Bedrail 150cm Pinky Pink

Price: 1,590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-KC48-NM 0.48Liter Gold

Zojirushi Stainless Mug SM-KC48-NM 0.48Liter Gold

Zojirushi Stainless Mug SM-KC48-NM 0.48Liter Gold

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

จุกนมหลอก Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

Price: 235.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Narrow-Neck Options Bottle 250ml Twin Pack

Dr. Brown's Options Standard narrow neck Bottle 250ml twin pack

Dr.Browns Narrow-Neck Options Bottle 250ml Twin Pack

Price: 589.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Click Lock Bite Proof Soft Spout Trainer Cup 7oz.

แก้วหัดดูด จุกนิ่ม แก้วหัดดื่ม Munchkin Click Lock Bite Proof Soft Spout Trainer Cup 7oz.

Munchkin Click Lock Bite Proof Soft Spout Trainer Cup 7oz.

Price: 399.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Opal Carseat Robin Red

คาร์ซีทเด็ก เบาะนั่งนิรภัยในรถ Car Seat Glowy W Cocoon Genius Latte สีลาเต้ by Welldon

Maxi-Cosi Opal Carseat Robin Red

Price: 13,950.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Opal Carseat Concrete Grey

Maxi-Cosi Opal Carseat Concrete Grey

Maxi-Cosi Opal Carseat Concrete Grey

Price: 13,950.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 6-18m Animal Freeflow

จุกนมหลอกเอเวนท์ จุกหลอก Avent Pacifier 6-18m Animal Freeflow SCF195/22

Avent Pacifier 6-18m Animal Freeflow

Price: 320.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Innobaby Sippin Smart EZ Flow Straw Sippy 10oz Blue

แก้วหัดดูด แก้วหัดดื่ม Innobaby Sippin Smart EZ Flow Straw Sippy 10oz Blue

Innobaby Sippin Smart EZ Flow Straw Sippy 10oz Blue

Price: 380.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Soother Clip

Avent Soother Clip

Avent Soother Clip

Price: 289.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Active Whitel

เป้อุ้มเด็ก Baby K'Tan Baby Carrier Active White เบบี้เคตาน สีชมพู

Baby K'Tan Baby Carrier Active Whitel

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Cheetah Stroller Denim

Glowy Cheetah Stroller Denim

Glowy Cheetah Stroller Denim

Price: 2,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples - Level 4

Dr. Brown's wide-neck nipples Level 4 9 months++

Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples - Level 4

Price: 225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Every Stage fx Two Tone Black

Joie Every Stage fx Two Tone Black Car seat

Joie Every Stage fx Two Tone Black

Price: 12,500.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Naj Swim Vest Aqua

bblüv Näj bbluv Naj Swim Vest

bbluv Naj Swim Vest Aqua

Price: 1,790.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin the Medicator Pink

อุปกรณ์ป้อนยาเด็ก Munchkin the Medicator สีแดง

Munchkin the Medicator Pink

Price: 149.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS