Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Return Policy

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้ โดยที่สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

   1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเสียงจะค่อย, คิดว่าเสียงจะดัง, คิดว่าจะเล็ก, คิดว่าจะใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าจะเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
   1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
   1.3 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

   2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
   2.2 สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ
   2.3 สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
   2.4 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
   2.5 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางร้านส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

เมื่อท่านพบความเสียหายของสินค้า ให้รีบแจ้งกลับมายังทางร้านฯ ทันที และส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านโดยวิธีใดก็ได้ โดยสินค้าควรจะถึงร้านฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้ง (กรณีที่ลูกค้าแจ้งความเสียหายแล้วไม่ส่งสินค้ากลับคืนให้ทางร้านภายใน 10 วัน ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี) และเมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหมายเลข Tracking ทาง e-mail ให้ทางร้านฯ ทราบด้วย

สินค้าที่ส่งกลับมา ขอความกรุณาให้ท่านบรรจุลงในหีบห่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดมากขึ้นระหว่างขนส่งกลับ พร้อมกับแนบใบเสร็จของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต และเป็นสินค้าที่มีใบรับประกันจากบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถเลือกติดต่อกับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือถ้าต้องการส่งกลับมาให้ทางร้านฯ เราจะประสานงานไปยังบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน ทางร้านจึงจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

   3.1 ค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าต้องส่งกลับคืนให้ทางร้าน
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 50 บาทแรก โดยจะออกเป็น e-coupon ให้เป็นส่วนลดเพื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าเท่ากับค่าขนส่งที่ท่านชำระจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
   3.2 ค่าส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดากลับไปให้ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งเป็นแบบอื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นเอง
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
   3.3 ส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเก่าที่ทำการเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ในกรณีที่เป็นสินค้าแพ็คเกจไม่สวย, แพ็คเกจชำรุด, ไม่มีแพ็คเกจ หรือเป็นสินค้าตัวโชว์ ซึ่งมีสภาพแตกต่างจากสินค้าใหม่ ทางร้านฯ จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าใดที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้าได้ โดยไม่ทำให้แพ็คเกจฉีกขาด หรือเสียหาย เราจะพยายามตรวจสอบคุณภาพให้ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ป้องกันความผิดพลาดในตัวสินค้า

ทางร้านฯ มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง, คงทน แพ็คอย่างเรียบร้อยแน่นหนา เพื่อให้สินค้าถึงมือท่านในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

Special Offer

North State Superyard XT Portable Playard & Gate

คอกกั้นเด็ก North State Superyard XT Portable Playard & Gate

North State Superyard XT Portable Playard & Gate

Price: 4,670.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Years Teething Tools Hammer

ยางกัดแช่เย็น The First Years Teething Hammer

The First Years Teething Tools Hammer

Price: 175.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Giotto Olio Oil Pastel Sticks 12 colors

สีชอล์คเด็กปลอดสารพิษ Giotto Olio Oil Pastel Sticks 12 colors 293000

Giotto Olio Oil Pastel Sticks 12 colors

Price: 95.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Giotto Decor Textile - 6 colors

ปากกาเมจิกเขียนผ้า 6 สี Giotto Decor Textile

Giotto Decor Textile - 6 colors

Price: 240.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent PES Feeding Bottle 4oz Single pack

ขวดนมเอเวนท์สีชา Philips Avent PES 4oz. Single

Philips Avent PES Feeding Bottle 4oz Single pack

Price: 520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent Natural Feeding Bottle 9oz Single Pack

ขวดนมเอเวนท์เนเชอร์รัล Philips Avent Natural Feeding Bottle 260ml/9oz single

Philips Avent Natural Feeding Bottle 9oz Single Pack

Price: 475.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-NC09-AA

กล่องข้าวเก็บความร้อน สเตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Steel Food Jar SL-NC09-AA

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-NC09-AA

Price: 1,295.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Pond Symphony Motion Gym

Lamaze Pond Symphony Motion Gym เพลยิม เพลแมท

Lamaze Pond Symphony Motion Gym

Price: 3,600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

กล้องเสริมเบบี้มอนิเตอร์ กล้องดูเด็ก Baby Monitor Motorola MBP36

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

Price: 5,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Beurer Air Humidifier Dual Technology LB88 Black

เครื่องทำความชื้น เพิ่มความชื้นในอากาศ Beurer Air Humidifier Dual Technology LB88 Black

Beurer Air Humidifier Dual Technology LB88 Black

Price: 4,700.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tiny Love Gymini Developlace Playgym

Tiny Love Gymini Developlace Playgym เพลยิม เพลแมท

Tiny Love Gymini Developlace Playgym

Price: 2,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 7oz. - Black

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 7oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 7oz. - Black

Price: 484.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Black

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 12oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Black

Price: 608.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

LeapFrog Numbers Ahoy

LeapFrog Numbers Ahoy DVD ราคาถูก ลิขสิทธิ์แท้

LeapFrog Numbers Ahoy

Price: 299.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Stretch-to-Fit Auto Sun Shade

ที่บังแดดแบบยืดได้ บังแดดพอดีกระจก Munchkin Brica Stretch-to-Fit Auto Sun Shade

Munchkin Brica Stretch-to-Fit Auto Sun Shade

Price: 815.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR50-AA 0.50Liter Deep Blue

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.50Liter SV-GR50-AA Deep Blue

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR50-AA 0.50Liter Deep Blue

Price: 875.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent Classic+ Feeding Bottle 9oz/260ml Single pack

ขวดนมเอเวนท์ Philips Avent Classic+ feeding bottle 9oz SCF563/17

Philips Avent Classic+ Feeding Bottle 9oz/260ml Single pack

Price: 264.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Zoey the Zebra Pacifier Holder

ตุ๊กตาจุกหลอก จุกนมหลอก Dr.Brown's Zoey the Zebra Pacifier Holder

Dr.Brown's Zoey the Zebra Pacifier Holder

Price: 839.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Narrow-Neck Options Bottle 250ml Blue Twin Pack

Dr. Brown's Options Standard narrow neck Bottle 250ml Blue twin pack

Dr.Browns Narrow-Neck Options Bottle 250ml Blue Twin Pack

Price: 589.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie i-Base isofix

Joie i-Base isofix

Joie i-Base isofix

Price: 4,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 6-18m Animal Freeflow

จุกนมหลอกเอเวนท์ จุกหลอก Avent Pacifier 6-18m Animal Freeflow SCF195/22

Avent Pacifier 6-18m Animal Freeflow

Price: 320.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray 400ml

มาโมรุ สเปรย์ฆ่าเชื้อ Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray

Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray 400ml

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Active Whitel

เป้อุ้มเด็ก Baby K'Tan Baby Carrier Active White เบบี้เคตาน สีชมพู

Baby K'Tan Baby Carrier Active Whitel

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-BA

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-DM

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-DM

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-DM

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Star Electric Breast Pump GY T-20

Glowy Star Electric Breast Pump GY T-20

Glowy Star Electric Breast Pump GY T-20

Price: 3,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Scuba Swimming Bath Toy

Munchkin Scuba Swimming Bath Toy

Munchkin Scuba Swimming Bath Toy

Price: 470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco GoFit Booster Raindrop

Chicco GoFit Backless Booster Seat Raindrop

Chicco GoFit Booster Raindrop

Price: 2,470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Hibu Silicone Night Light

bbluv hibu bblüv Hibü Silicone Night Light

bbluv Hibu Silicone Night Light

Price: 1,290.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco Snappy Stroller Blue Whales

Chicco Snappy Stroller Blue Whales

Chicco Snappy Stroller Blue Whales

Price: 4,499.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-cosi FamilyFix ISOFIX Base

ฐานคาร์ซีท Maxi-Cosi FamilyFix ISOFIX Base

Maxi-cosi FamilyFix ISOFIX Base

Price: 11,600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Vacuum Bottle SM-NAE48SA-BZ

Zojirushi Stainless Mug SM-NAE48SA-BZ Vacuum Bottle

Zojirushi Stainless Vacuum Bottle SM-NAE48SA-BZ

Price: 980.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin the Medicator Green

อุปกรณ์ป้อนยาเด็ก Munchkin the Medicator สีเขียว

Munchkin the Medicator Green

Price: 149.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Bed Protector Guard365 size Single

SuperSorber Guard365 ราคาถูก แผ่นรองเตียงดูดซับน้ำ size Single

SuperSorber Bed Protector Guard365 size Single

Price: 1,512.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Mosquito Repellent Spray

กันยุง Pigeon Mosquito Repellent Spray

Pigeon Mosquito Repellent Spray

Price: 360.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS