Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Q-C Lubricating Jelly Water Soluble
เจลหล่อลื่น Q-C Lubricating Jelly Water Soluble
Price: 50.00 ฿
2. Lyra Groove Slim HB
ดินสอไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove Slim HB Graphite Pencil
Price: 13.00 ฿
3. Lyra Groove Graphite
ดินสอไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove Graphite Pencil
Price: 47.00 ฿
4. Little Owl 10" LCD Writing Color Tablet
Little Owl Write and Learn 10" LCD Writing Tablet Color
Price: 990.00 ฿
5. Lyra Groove Sharpener
กบเหลาดินสอ Lyra Groove Sharpener
Price: 75.00 ฿
6. Beurer Blood Glucose Test Strip
เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด Beurer Blood Glucose Test Strip
Price: 485.00 ฿
7. Wink Kids Cool Gums Teething Gel
Wink Kids Cool Gums Teething Gel
Price: 490.00 ฿
8. Das Air-Drying Modelling Clay White 500g
ดินปั้น DAS Air-Drying Modelling Clay White 500g
Price: 85.00 ฿
Return Policy

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้ โดยที่สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

   1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเสียงจะค่อย, คิดว่าเสียงจะดัง, คิดว่าจะเล็ก, คิดว่าจะใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าจะเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
   1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
   1.3 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

   2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
   2.2 สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ
   2.3 สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
   2.4 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
   2.5 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางร้านส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

เมื่อท่านพบความเสียหายของสินค้า ให้รีบแจ้งกลับมายังทางร้านฯ ทันที และส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านโดยวิธีใดก็ได้ โดยสินค้าควรจะถึงร้านฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้ง (กรณีที่ลูกค้าแจ้งความเสียหายแล้วไม่ส่งสินค้ากลับคืนให้ทางร้านภายใน 10 วัน ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี) และเมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหมายเลข Tracking ทาง e-mail ให้ทางร้านฯ ทราบด้วย

สินค้าที่ส่งกลับมา ขอความกรุณาให้ท่านบรรจุลงในหีบห่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดมากขึ้นระหว่างขนส่งกลับ พร้อมกับแนบใบเสร็จของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต และเป็นสินค้าที่มีใบรับประกันจากบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถเลือกติดต่อกับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือถ้าต้องการส่งกลับมาให้ทางร้านฯ เราจะประสานงานไปยังบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน ทางร้านจึงจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

   3.1 ค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าต้องส่งกลับคืนให้ทางร้าน
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 50 บาทแรก โดยจะออกเป็น e-coupon ให้เป็นส่วนลดเพื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าเท่ากับค่าขนส่งที่ท่านชำระจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
   3.2 ค่าส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดากลับไปให้ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งเป็นแบบอื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นเอง
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
   3.3 ส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเก่าที่ทำการเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ในกรณีที่เป็นสินค้าแพ็คเกจไม่สวย, แพ็คเกจชำรุด, ไม่มีแพ็คเกจ หรือเป็นสินค้าตัวโชว์ ซึ่งมีสภาพแตกต่างจากสินค้าใหม่ ทางร้านฯ จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าใดที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้าได้ โดยไม่ทำให้แพ็คเกจฉีกขาด หรือเสียหาย เราจะพยายามตรวจสอบคุณภาพให้ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ป้องกันความผิดพลาดในตัวสินค้า

ทางร้านฯ มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง, คงทน แพ็คอย่างเรียบร้อยแน่นหนา เพื่อให้สินค้าถึงมือท่านในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

Special Offer

Munchkin White Hot Safety Bath Ducky

ตัววัดอุณหภูมิน้ำ Munchkin White Hot Safety Bath Ducky

Munchkin White Hot Safety Bath Ducky

Price: 156.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Benbat Baby Travel Set 0-12months Bear Set

Benbat Baby Travel Set 0-12month Bear Set

Benbat Baby Travel Set 0-12months Bear Set

Price: 880.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Belly Bandit BFF

ผ้ารัดหน้าท้องหลังคลอด BeBelly Bandit BFF

Belly Bandit BFF

Price: 4,099.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fun with Numbers 1-5, My Touch-and-Learn Books

หนังสือสัมผัส Fun with Numbers 1-5, My Touch-and-Learn Books

Fun with Numbers 1-5, My Touch-and-Learn Books

Price: 143.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Rhino Toys Oball Rattle

ลูกบอล โอบอล Oball Rattle Rhino Toys ลูกบอลยางมีเสียงกระพรวน

Rhino Toys Oball Rattle

Price: 369.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Click Lock Food Pouch Spoon Tips

ช้อนป้อนอาหารเด็กจากถุง Munchkin Click Lock Food Pouch Spoon Tips

Munchkin Click Lock Food Pouch Spoon Tips

Price: 265.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

กล้องเสริมเบบี้มอนิเตอร์ กล้องดูเด็ก Baby Monitor Motorola MBP36

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

Price: 5,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

ORAO Sunglasses 3-6 years old Beauty Blue

ORAO Sunglasses Beauty Blue for 3-6 years old by Oxylane

ORAO Sunglasses 3-6 years old Beauty Blue

Price: 390.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Lilly Leaps-a-lot

ของเล่นติดรถเข็น ลามาซ ลาแมซ Lamaze Lilly Leaps-a-lot

Lamaze Lilly Leaps-a-lot

Price: 555.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Snug Electric Breast Pump Melody

ปั๊มนมไฟฟ้า ปั๊มนมเดี่ยว Pumpnom Snug Electric Breast Pump Melody

Snug Electric Breast Pump Melody

Price: 2,500.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dickens Flashcards Things to Play With

แฟลชการ์ดรูปภาพบัตรคำศัพท์ Dickens Flashcards Things to Play With

Dickens Flashcards Things to Play With

Price: 175.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon UV Baby Milk Sun Protection Waterproof SPF50 PA+++

กันแดดเด็ก พีเจ้น Pigeon UV Baby Milk Waterproof SPF50 PA+++

Pigeon UV Baby Milk Sun Protection Waterproof SPF50 PA+++

Price: 630.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Black

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 12oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Black

Price: 608.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Playon Crayon Non-Toxic Color 12colors

สีเทียนปลอดสารพิษ Playon Crayon Non-Toxic Color 12colors

Playon Crayon Non-Toxic Color 12colors

Price: 545.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

LeapFrog Scout & Friends Phonics Farm

LeapFrog Scout & Friends Phonics Farm DVD ราคาถูก ลิขสิทธิ์แท้

LeapFrog Scout & Friends Phonics Farm

Price: 299.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Deluxe Kick Mats

ผ้ากันเปื้อนหลังเบาะรถ Munchkin Brica Deluxe Kick Mats

Munchkin Brica Deluxe Kick Mats

Price: 1,140.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr. Brown's Breastmilk collection Bottle 4 oz. BPA Free pack 4

Dr. Brown's Breastmilk collection Bottle 4 oz. BPA Free pack 4

Dr. Brown's Breastmilk collection Bottle 4 oz. BPA Free pack 4

Price: 470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Deluxe Fresh Food Feeder

ถุงตาข่ายใส่ผลไม้ Munchkin Fresh Food Feeder

Munchkin Deluxe Fresh Food Feeder

Price: 269.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent Classic+ Feeding Bottle 4oz/125ml Twin Pack

ขวดนมเอเวนท์ Philips Avent Classic+ feeding bottle 4oz Twin Pack

Philips Avent Classic+ Feeding Bottle 4oz/125ml Twin Pack

Price: 440.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco Ultrasound Anti-Mosquito Portable Device

ไล่ยุงพกพา Chicco Zanzo No Anti-Mosquito Portable Device

Chicco Ultrasound Anti-Mosquito Portable Device

Price: 719.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Breeze in Charcoal

เป้อุ้มเด็กเบบี้เคตาน บรีซ Baby K'Tan Baby Carrier Breeze Charcoal

Baby K'Tan Baby Carrier Breeze in Charcoal

Price: 1,980.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

จุกนมหลอก Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

Price: 235.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Muze Travel System Cherry

รถเข็นเด็ก คาร์ซีทกระเช้า Joie Muze Travel System Cherry

Joie Muze Travel System Cherry

Price: 6,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Little Owl Anti-blue Light Kids Eyewear Blue

Little Owl Anti-blue Light Protected Kids Eyewear

Little Owl Anti-blue Light Kids Eyewear Blue

Price: 888.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy W Royal Baby III Organic Car Seat Platinum

คาร์ซีท โกลวี่ Glowy Car Seat Royal Baby III Organic Platinum

Glowy W Royal Baby III Organic Car Seat Platinum

Price: 5,740.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Years Take & Toss Snack Cups 4.5oz - 6pk

ถ้วยอาหารเด็ก The First Years Take & Toss Snack Cups Bowls and Lids 4.5oz

The First Years Take & Toss Snack Cups 4.5oz - 6pk

Price: 215.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples Y-Cut

Dr. Brown's wide-neck nipples Y-Cut 9 months++

Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples Y-Cut

Price: 225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi SJ-JS10-XA Stainless Bottle with Cup 1.03Liter

Zojirushi SJ-JS10-XA Stainless Vacuum bottle wiht cup 1.03 Liter

Zojirushi SJ-JS10-XA Stainless Bottle with Cup 1.03Liter

Price: 980.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Grey

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Grey

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Grey

Price: 18,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-PA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-PA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-PA

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-WA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-WAA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-WA

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Cleaning Brush Set 4 piece Kit

Munchkin Details Cleaning Brush Set 4 piece Kit

Munchkin Cleaning Brush Set 4 piece Kit

Price: 369.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Dose Multi-purpose Stackable Container

bbluv Dose Multi-purpose Stackable Container

bbluv Dose Multi-purpose Stackable Container

Price: 490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Miracle 360 Cup 14oz

Munchkin Miracle 360 Cup 14oz

Munchkin Miracle 360 Cup 14oz

Price: 549.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Baby Bottle 4 oz. BPA Free pack 3

ขวดนมเด็ก Dr. Brown's 8 oz. BPA Free

Dr.Browns Baby Bottle 4 oz. BPA Free pack 3

Price: 715.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Milk Box Holder

กล่องกันบีบนม,ภาชนะบรรจุกล่องนมสำหรับเด็ก,พีเจ้น,pigeon milk box holder, milk box carrier

Pigeon Milk Box Holder

Price: 315.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS