Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Dr.Browns Standard Bottle Brush
Dr.Brown's Bottle Brush
Price: 215.00 ฿
2. USB 100 Nursery & Kids Music
USB 100 Nursery & Kids Music
Price: 332.00 ฿
3. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
4. Papayaya Extract Lotion Roll on for Post Insect Bite
Papayaya Extract Lotion Roll on for Post Insect Bite
Price: 185.00 ฿
5. Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink
จุกนมหลอก Dr.Brown's PreVent Orthodontic Pacifier Soother 6-18m
Price: 235.00 ฿
6. Lansinoh Valve Replacement
Ameda อะไหล่วาล์ว Valve Replacement เครื่องปั๊มน้ำนม ที่ปั๊มน้ำนม
Price: 230.00 ฿
7. Pigeon Dry Shampoo
Pigeon Dry Shampoo พีเจ้นแชมพูโฟมไม่ใช้น้ำ ไม่ต้องล้างออก
Price: 420.00 ฿
8. Dr.Browns Specialty Feeding System Bottle 4 oz. (nobox)
ขวดนม เด็ก ปากแหว่งเพดานโหว่ Dr.Browns Specialty Feeding System 8oz
Price: 529.00 ฿
Return Policy

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้ โดยที่สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

   1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเสียงจะค่อย, คิดว่าเสียงจะดัง, คิดว่าจะเล็ก, คิดว่าจะใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าจะเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
   1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
   1.3 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

   2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
   2.2 สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ
   2.3 สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
   2.4 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
   2.5 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางร้านส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

เมื่อท่านพบความเสียหายของสินค้า ให้รีบแจ้งกลับมายังทางร้านฯ ทันที และส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านโดยวิธีใดก็ได้ โดยสินค้าควรจะถึงร้านฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้ง (กรณีที่ลูกค้าแจ้งความเสียหายแล้วไม่ส่งสินค้ากลับคืนให้ทางร้านภายใน 10 วัน ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี) และเมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหมายเลข Tracking ทาง e-mail ให้ทางร้านฯ ทราบด้วย

สินค้าที่ส่งกลับมา ขอความกรุณาให้ท่านบรรจุลงในหีบห่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดมากขึ้นระหว่างขนส่งกลับ พร้อมกับแนบใบเสร็จของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต และเป็นสินค้าที่มีใบรับประกันจากบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถเลือกติดต่อกับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือถ้าต้องการส่งกลับมาให้ทางร้านฯ เราจะประสานงานไปยังบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน ทางร้านจึงจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

   3.1 ค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าต้องส่งกลับคืนให้ทางร้าน
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 50 บาทแรก โดยจะออกเป็น e-coupon ให้เป็นส่วนลดเพื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าเท่ากับค่าขนส่งที่ท่านชำระจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
   3.2 ค่าส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดากลับไปให้ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งเป็นแบบอื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นเอง
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
   3.3 ส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเก่าที่ทำการเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ในกรณีที่เป็นสินค้าแพ็คเกจไม่สวย, แพ็คเกจชำรุด, ไม่มีแพ็คเกจ หรือเป็นสินค้าตัวโชว์ ซึ่งมีสภาพแตกต่างจากสินค้าใหม่ ทางร้านฯ จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าใดที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้าได้ โดยไม่ทำให้แพ็คเกจฉีกขาด หรือเสียหาย เราจะพยายามตรวจสอบคุณภาพให้ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ป้องกันความผิดพลาดในตัวสินค้า

ทางร้านฯ มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง, คงทน แพ็คอย่างเรียบร้อยแน่นหนา เพื่อให้สินค้าถึงมือท่านในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

Special Offer

SuperSorber Bed Protector for 6 feet mattres size XL

แผ่นรองเตียงดูดซับน้ำ SuperSorber size XL

SuperSorber Bed Protector for 6 feet mattres size XL

Price: 1,270.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lovely Babies Music for your Baby

เพลงเพื่อเด็ก Lovely Babies Music for your Baby

Lovely Babies Music for your Baby

Price: 359.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lyra Super Ferby 4-color

ดินสอสีไม้ไส้ 4 สี Lyra Super Ferby 4-color

Lyra Super Ferby 4-color

Price: 49.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Pregnancy Pillow Cover in Brown

ปลอกหมอนรองท้อง Glowy Pregnancy Pillow สีน้ำตาล

Glowy Pregnancy Pillow Cover in Brown

Price: 460.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

กล้องเสริมเบบี้มอนิเตอร์ กล้องดูเด็ก Baby Monitor Motorola MBP36

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

Price: 5,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Boon Stack Caterpillar Snack Container Green/White

กล่องใส่ขนมและของว่าง Boon Stack Caterpillar Snack Container Green/White

Boon Stack Caterpillar Snack Container Green/White

Price: 635.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Professional Body and Face Paint Fluorescent Orange

สีเพ้นท์หน้าสีส้มเรืองแสง Fas Professional Body and Face Paint Fluorescent Orange

Fas Professional Body and Face Paint Fluorescent Orange

Price: 220.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bright Starts Giggle Bugs Activity Jumper

jumperoo จั๊มเปอร์ ของเล่นเด็ก Bright Starts Giggle Bugs Activity Jumper

Bright Starts Giggle Bugs Activity Jumper

Price: 5,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Paperoom Monthly Onesies SnoopyDesign

เซ็ตบอดี้สูท 12 เดือน ลายสนูปี้ Snoopy Monthly Onesies by Paperoom

Paperoom Monthly Onesies SnoopyDesign

Price: 1,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB48-RV 0.48Liter Red Velvet

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.48Liter SM-XB48-RV

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB48-RV 0.48Liter Red Velvet

Price: 700.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco Brush and Comb Orange

ชุดแปรงหวีผมสำหรับเด็ก Chicco Brush and Comb Set Yellow สีเหลือง

Chicco Brush and Comb Orange

Price: 300.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Fold n Go Travel Bassinet

ที่นอนเด็กพกพา เต๊นท์เด็ก Munchkin Brica Fold n Go Travel Bassinet

Munchkin Brica Fold n Go Travel Bassinet

Price: 2,920.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Giotto Turbo Advanced 12 colors

ปากกาเมจิกเด็ก Giotto Turbo Advanced 12 colors 426000

Giotto Turbo Advanced 12 colors

Price: 150.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-GA 0.48Liter Lime Green

Zojirushi Mug SM-YAF48-GA Lime Green กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ 0.48Liter

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-GA 0.48Liter Lime Green

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SP-HB08-BR 0.82Liter

Zojirushi SP-HB08-BR โซจิรุชิกระติกน้ำเด็กสแตนเลสสุญญากาศ Stainless Vacuum Bottle

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SP-HB08-BR 0.82Liter

Price: 1,470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Touchable Bubbles Type set

บับเบิ้ลส์ ฟองลูกโป่งจับได้ Mother's Corn Touchable Bubbles Type

Mothers Corn Touchable Bubbles Type set

Price: 780.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

จุกนมหลอก Dr.Brown's PreVent Orthodontic Pacifier Soother 6-18m

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

Price: 235.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Options Narrow-Neck Bottle Special Edition Pink

Dr. Brown's Options Narrow-Neck Bottle Special Edition Pink

Dr.Browns Options Narrow-Neck Bottle Special Edition Pink

Price: 1,715.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Plug-in Bug Guard Anti-Mosquito Plug-in Refill

Plug-in Bug Guard Anti-mosquito Refill

Plug-in Bug Guard Anti-Mosquito Plug-in Refill

Price: 187.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Muze Travel System Cherry

รถเข็นเด็ก คาร์ซีทกระเช้า Joie Muze Travel System Cherry

Joie Muze Travel System Cherry

Price: 6,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XC48-DV 0.48Liter

โซจิรุชิ กระบอกน้ำ เก็บร้อน-เย็น Zojirushi SM-XC48-DV Stainless Vacuum Mug 0.48Liter

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XC48-DV 0.48Liter

Price: 700.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XC60-DV 0.60Liter

โซจิรุชิ กระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi SM-XC60-DV Stainless Vacuum Mug

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XC60-DV 0.60Liter

Price: 750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 6-18m Animal Freeflow

จุกนมหลอกเอเวนท์ จุกหลอก Avent Pacifier 6-18m Animal Freeflow SCF195/22

Avent Pacifier 6-18m Animal Freeflow

Price: 320.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Das Air-Drying Modelling Clay Terracotta 500g

ดินปั้น DAS Air-Drying Modelling Clay White 500g

Das Air-Drying Modelling Clay Terracotta 500g

Price: 95.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Splash Divided Plates with Grip

Munchkin Splash Divided Plates with Grip

Munchkin Splash Divided Plates with Grip

Price: 445.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Red

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Red

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Red

Price: 16,740.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Airy Baby Breathable Mattress Sheet L/70

Airy Baby Breathable Mattress Sheet L/70

Airy Baby Breathable Mattress Sheet L/70

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv uvi 4 in 1 UV Sterilizer Aqua

bbluv uvi bblüv Üvi 4 in 1 UV Sterilizer Aqua

bbluv uvi 4 in 1 UV Sterilizer Aqua

Price: 990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco GoFit Booster Shark

Chicco GoFit Backless Booster Seat Shark

Chicco GoFit Booster Shark

Price: 2,470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Active Black

Baby K'Tan Active Black Baby Carrier

Baby K'Tan Baby Carrier Active Black

Price: 1,980.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Finger Tip Toothbrush Blue

แปรงล้างขวดนม จุกนม ปลายโค้ง The First Years Bottle & Teat Brush

Finger Tip Toothbrush Blue

Price: 150.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy W Booster Seat Travel Kids Fix Aqua

Glowy Booster seat W Travel Kids Fix Aqua

Glowy W Booster Seat Travel Kids Fix Aqua

Price: 1,995.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Doona Infant Car Seat Stroller Blush Pink

Doona Infant Car Seat Stroller Blush Pink

Doona Infant Car Seat Stroller Blush Pink

Price: 15,920.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

miYim Organic Rattle Collection

miYim Organic Rattle Collection

miYim Organic Rattle Collection

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

LeapFrog Learn & Groove Color Play Drum

LeapFrog Learn & Groove Color Play Drum

LeapFrog Learn & Groove Color Play Drum

Price: 1,035.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Panda's Pals Cloth Book

หนังสือผ้า Lamaze Panda's Pals

Lamaze Panda's Pals Cloth Book

Price: 595.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS