Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. USB 100 ABC 123 Fun Songs
USB 100 ABC 123 Fun Songs
Price: 332.00 ฿
2. USB 100 Newborn & Baby Music
USB 100 Newborn & Baby Music
Price: 332.00 ฿
3. USB 100 Nursery & Kids Music
USB 100 Nursery & Kids Music
Price: 332.00 ฿
4. Belly Bandit BFF
ผ้ารัดหน้าท้องหลังคลอด BeBelly Bandit BFF
Price: 4,099.00 ฿
5. Belly Bandit BFF Belly Wrap Extender
Belly Bandit Belly Wrap Extender
Price: 990.00 ฿
6. Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples - Level 2
Dr. Brown's wide-neck nipples Level 2 3 months++
Price: 225.00 ฿
7. Papayaya Extract Lotion Roll on for Post Insect Bite
Papayaya Extract Lotion Roll on for Post Insect Bite
Price: 169.00 ฿
8. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
Return Policy

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้ โดยที่สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

   1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเสียงจะค่อย, คิดว่าเสียงจะดัง, คิดว่าจะเล็ก, คิดว่าจะใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าจะเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
   1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
   1.3 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

   2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
   2.2 สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ
   2.3 สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
   2.4 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
   2.5 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางร้านส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

เมื่อท่านพบความเสียหายของสินค้า ให้รีบแจ้งกลับมายังทางร้านฯ ทันที และส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านโดยวิธีใดก็ได้ โดยสินค้าควรจะถึงร้านฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้ง (กรณีที่ลูกค้าแจ้งความเสียหายแล้วไม่ส่งสินค้ากลับคืนให้ทางร้านภายใน 10 วัน ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี) และเมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหมายเลข Tracking ทาง e-mail ให้ทางร้านฯ ทราบด้วย

สินค้าที่ส่งกลับมา ขอความกรุณาให้ท่านบรรจุลงในหีบห่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดมากขึ้นระหว่างขนส่งกลับ พร้อมกับแนบใบเสร็จของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต และเป็นสินค้าที่มีใบรับประกันจากบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถเลือกติดต่อกับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือถ้าต้องการส่งกลับมาให้ทางร้านฯ เราจะประสานงานไปยังบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน ทางร้านจึงจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

   3.1 ค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าต้องส่งกลับคืนให้ทางร้าน
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 50 บาทแรก โดยจะออกเป็น e-coupon ให้เป็นส่วนลดเพื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าเท่ากับค่าขนส่งที่ท่านชำระจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
   3.2 ค่าส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดากลับไปให้ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งเป็นแบบอื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นเอง
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
   3.3 ส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเก่าที่ทำการเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ในกรณีที่เป็นสินค้าแพ็คเกจไม่สวย, แพ็คเกจชำรุด, ไม่มีแพ็คเกจ หรือเป็นสินค้าตัวโชว์ ซึ่งมีสภาพแตกต่างจากสินค้าใหม่ ทางร้านฯ จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าใดที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้าได้ โดยไม่ทำให้แพ็คเกจฉีกขาด หรือเสียหาย เราจะพยายามตรวจสอบคุณภาพให้ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ป้องกันความผิดพลาดในตัวสินค้า

ทางร้านฯ มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง, คงทน แพ็คอย่างเรียบร้อยแน่นหนา เพื่อให้สินค้าถึงมือท่านในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

Special Offer

Tomy Sit 'n Walk Puppy

รถไฟ ของเล่นเด็ก Tomy Sit 'n Walk Puppy

Tomy Sit 'n Walk Puppy

Price: 1,030.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sing-A-Long at the Zoo Baby Music VCD Karaoke

เพลงสำหรับเด็ก Sing-A-Long at the Zoo Baby Music VCD Karaoke

Sing-A-Long at the Zoo Baby Music VCD Karaoke

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Smart Brain Music for your Babies

เพลงเพื่อการพัฒนาสมอง Smart Brain Music for your Babies

Smart Brain Music for your Babies

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Hygienic Cutlery on the go

ชุดช้อน-ส้อมในกล่องสำหรับเด็ก 12 เดือน Avent Hygienic Cutlery on the go

Avent Hygienic Cutlery on the go

Price: 450.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Regalo Hideaway Extra Long Bedrail

ที่กั้นเตียงเด็กยาวพิเศษพับซ่อนได้ Regalo Hideaway Extra Long Bedrail 5010HD

Regalo Hideaway Extra Long Bedrail

Price: 2,210.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mother Goose Rhymes

นิทานเด็กภาษาอังกฤษ Mother Goose Rhymes

Mother Goose Rhymes

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Torin the T-Rex Hide and Seek Book

หนังสือผ้าลาแมซ ลามาซ Lamaze Torin the T-Rex Hide and Seek Book

Lamaze Torin the T-Rex Hide and Seek Book

Price: 600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Hide Inside Butterfly

ของเล่นลาแมซ ลามาซ Lamaze Hide Inside Butterfly

Lamaze Hide Inside Butterfly

Price: 475.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bright Starts Having a Ball 5-in-1 Sports Zone

ของเล่นเด็ก Bright Starts Having a Ball 5-in-1 Sports Zone

Bright Starts Having a Ball 5-in-1 Sports Zone

Price: 2,495.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dickens Guess and Slide Cards What vegetable is it

บัตรคำศัพท์ บัตรภาพ บัตรคำถาม สไลด์การ์ด Dickens Guess and Slide Cards What vegetable is it?

Dickens Guess and Slide Cards What vegetable is it

Price: 270.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Phidal Barbie My Busy Books

หนังสือบอร์ดบุ๊คหุ่นฟิกเกอร์บาร์บี้ Phidal Barbie My Busy Books

Phidal Barbie My Busy Books

Price: 415.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 2

ช้อนป้อนเด็ก อาหารเด็ก Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 2

Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 2

Price: 199.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Elise Baby Helmet Blue-Green Design

หมวกกันน็อคเด็ก สีน้ำเงิน-เขียว Elise Baby Helmet Blue-Green Design

Elise Baby Helmet Blue-Green Design

Price: 550.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

แผ่นแปะกันยุงดิสนีย์ คาร์ส 24 ชิ้น Disney Mosquito Repellent Sticker 24 Pads Cars

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

Price: 250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 9oz. - Blue

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 7oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 9oz. - Blue

Price: 544.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Pink

กระเป๋าเป้จูงเด็ก Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Pink

Price: 975.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR50-XA 0.50Liter Stainless

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.50Liter SV-GR50-XA Stainless

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR50-XA 0.50Liter Stainless

Price: 875.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Original Heather Grey

Baby K'Tan เป้อุ้มเด็ก Baby K'Tan Baby Carrier Original Heather Grey เบบี้เคตาน

Baby K'Tan Baby Carrier Original Heather Grey

Price: 1,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Brica Stroller Organizer Plus

กระเป๋าใส่ของแขวนรถเข็น Brica Stroller Organizer Plus

Brica Stroller Organizer Plus

Price: 1,580.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Pregnancy Pillow Full Body Pink

หมอนรองท้องเต็มตัว หมอนรองท้องตัวยู Glowy Full Body Pregnancy Pillow สีชมพู Glowy Pregnancy Pillow Full Body Peachy Pink

Glowy Pregnancy Pillow Full Body Pink

Price: 2,240.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Bath Bobbers Bath Toy

ของเล่นลอยน้ำ Munchkin Bath Bobbers Bath Toy ของเล่นเด็ก ในน้ำ

Munchkin Bath Bobbers Bath Toy

Price: 465.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-JE36-HM 0.36Liter Black

Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-JE36-HM 0.36Liter Black

Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-JE36-HM 0.36Liter Black

Price: 805.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle 9oz Twin Pack

Dr. Brown's Options Wide-Neck Bottle 9oz 270ml 2 packs

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle 9oz Twin Pack

Price: 600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi SJ-JS08-RA Stainless Bottle with Cup 0.82Liter Red

Zojirushi SJ-JS08-RA Stainless Vacuum bottle wiht cup 0.82 Liter RED

Zojirushi SJ-JS08-RA Stainless Bottle with Cup 0.82Liter Red

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Bedrail Extra Long 180cm Sky Blue

Glowy Star Bedrail Extra Long 180cm Sky Blue

Glowy Bedrail Extra Long 180cm Sky Blue

Price: 1,690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Grey

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Grey

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Grey

Price: 16,740.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Red

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Red

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Red

Price: 16,740.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

iBaby Monitor M7

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M7

Price: 11,305.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Naj Swim Vest Grey

bblüv Näj bbluv Naj Swim Vest

bbluv Naj Swim Vest Grey

Price: 1,790.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Vacuum Bottle SM-NAE48SA-BZ

Zojirushi Stainless Mug SM-NAE48SA-BZ Vacuum Bottle

Zojirushi Stainless Vacuum Bottle SM-NAE48SA-BZ

Price: 980.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 1.5 Liter SD-FA15-BM

Zojirushi SD-FA15-BM Thermal Stainless Cool Bottle 1.5Liter

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 1.5 Liter SD-FA15-BM

Price: 1,540.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Print Floral Garden Grey size S

Baby K'Tan Active Black Baby Carrier

Baby K'Tan Baby Carrier Print Floral Garden Grey size S

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Smithsonian Robo Spider Kit

Smithsonian Robo Spider Kit

Smithsonian Robo Spider Kit

Price: 636.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Bed Protector for 3.5-foot mattres size L

SuperSorber ราคาถูก แผ่นรองเตียงดูดซับน้ำ size L

SuperSorber Bed Protector for 3.5-foot mattres size L

Price: 817.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tomy Do-Re-Mi Dolphins

ของเล่นลอยน้ำ Tomy Do-Re-Mi Dolphins

Tomy Do-Re-Mi Dolphins

Price: 792.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS