Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Return Policy

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้ โดยที่สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

   1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเสียงจะค่อย, คิดว่าเสียงจะดัง, คิดว่าจะเล็ก, คิดว่าจะใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าจะเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
   1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
   1.3 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

   2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
   2.2 สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ
   2.3 สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
   2.4 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
   2.5 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางร้านส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

เมื่อท่านพบความเสียหายของสินค้า ให้รีบแจ้งกลับมายังทางร้านฯ ทันที และส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านโดยวิธีใดก็ได้ โดยสินค้าควรจะถึงร้านฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้ง (กรณีที่ลูกค้าแจ้งความเสียหายแล้วไม่ส่งสินค้ากลับคืนให้ทางร้านภายใน 10 วัน ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี) และเมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหมายเลข Tracking ทาง e-mail ให้ทางร้านฯ ทราบด้วย

สินค้าที่ส่งกลับมา ขอความกรุณาให้ท่านบรรจุลงในหีบห่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดมากขึ้นระหว่างขนส่งกลับ พร้อมกับแนบใบเสร็จของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต และเป็นสินค้าที่มีใบรับประกันจากบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถเลือกติดต่อกับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือถ้าต้องการส่งกลับมาให้ทางร้านฯ เราจะประสานงานไปยังบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน ทางร้านจึงจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

   3.1 ค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าต้องส่งกลับคืนให้ทางร้าน
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 50 บาทแรก โดยจะออกเป็น e-coupon ให้เป็นส่วนลดเพื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าเท่ากับค่าขนส่งที่ท่านชำระจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
   3.2 ค่าส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดากลับไปให้ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งเป็นแบบอื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นเอง
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
   3.3 ส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเก่าที่ทำการเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ในกรณีที่เป็นสินค้าแพ็คเกจไม่สวย, แพ็คเกจชำรุด, ไม่มีแพ็คเกจ หรือเป็นสินค้าตัวโชว์ ซึ่งมีสภาพแตกต่างจากสินค้าใหม่ ทางร้านฯ จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าใดที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้าได้ โดยไม่ทำให้แพ็คเกจฉีกขาด หรือเสียหาย เราจะพยายามตรวจสอบคุณภาพให้ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ป้องกันความผิดพลาดในตัวสินค้า

ทางร้านฯ มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง, คงทน แพ็คอย่างเรียบร้อยแน่นหนา เพื่อให้สินค้าถึงมือท่านในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

Special Offer

Avent Bottle Brush

แปรงล้างขวดนม Avent Bottle Brush

Avent Bottle Brush

Price: 375.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent PES Feeding Bottle 9oz Twin pack

ขวดนมเอเวนท์สีชา Philips Avent PES 9oz. Twin

Philips Avent PES Feeding Bottle 9oz Twin pack

Price: 1,120.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent PES Feeding Bottle 4oz Twin pack

ขวดนมเอเวนท์สีชา Philips Avent PES 4oz. Twin

Philips Avent PES Feeding Bottle 4oz Twin pack

Price: 920.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Vtech Crawl and Learn Bright Lights Ball

Vtech Crawl and Learn Bright Lights Ball

Vtech Crawl and Learn Bright Lights Ball

Price: 1,035.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Smart Brain Music for your Babies

เพลงเพื่อการพัฒนาสมอง Smart Brain Music for your Babies

Smart Brain Music for your Babies

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Hygienic Cutlery on the go

ชุดช้อน-ส้อมในกล่องสำหรับเด็ก 12 เดือน Avent Hygienic Cutlery on the go

Avent Hygienic Cutlery on the go

Price: 450.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

เครื่องอุ่นนม Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

Price: 2,170.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Years Soft Teething Beads

ลูกปัด ยางกัด The First Years Soft Teething Beads

The First Years Soft Teething Beads

Price: 169.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

แผ่นแปะกันยุงพีเจ้น 60 ชิ้น Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60 Pads

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

Price: 520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Sun Safety Shade Roller Shade

ที่บังแดด Munchkin Brica Sun Safety Shade แพ็ค 2 ชิ้น

Munchkin Brica Sun Safety Shade Roller Shade

Price: 865.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-GA 0.48Liter Lime Green

Zojirushi Mug SM-YAF48-GA Lime Green กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ 0.48Liter

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-GA 0.48Liter Lime Green

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Spoutless Insulated Cup 10oz

แก้วหัดดื่ม Dr.Brown's Spoutless Insulated Cup 10oz

Dr.Brown's Spoutless Insulated Cup 10oz

Price: 310.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Infant Swimming Pool Circus Design

Infant swimming pool

Infant Swimming Pool Circus Design

Price: 1,250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tomy Chuggington Loop the Loop Wilson

รถไฟเด็ก ของเล่นเด็ก Tomy Chuggington Loop the Loop Wilson

Tomy Chuggington Loop the Loop Wilson

Price: 1,400.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tomy Chuggington Loop the Loop Koko

รถไฟเด็ก ของเล่นเด็ก Tomy Chuggington Loop the Loop Koko

Tomy Chuggington Loop the Loop Koko

Price: 1,400.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica CoolCuddle Head Support

หมอนรองคอ รองหัวเด็ก Munchkin Brica Koosh'n Infant Neck & Head Support Green

Munchkin Brica CoolCuddle Head Support

Price: 1,160.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Wide-Neck Options Bottle 9oz Pink Single Pack

Dr. Brown's Options Standard wide-neck Bottle 270ml Pink single pack

Dr.Browns Wide-Neck Options Bottle 9oz Pink Single Pack

Price: 330.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Hatch Duck Bath Toy

เป็ดลอยน้ำ ของเล่นลอยน้ำ Munchkin Hatch Duck Bath Toy

Munchkin Hatch Duck Bath Toy

Price: 349.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Beurer Air Washer LW220 White

ฟอกอากาศ เครื่องทำความชื้น Beurer Air Washer LW220 White

Beurer Air Washer LW220 White

Price: 12,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle Gift Set 9oz Pink

 Dr.Brown's Options Wide-Neck Bottle Gift Set 9oz Pink

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle Gift Set 9oz Pink

Price: 580.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Black

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Black

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Black

Price: 16,740.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-BA

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Airy Baby Breathable Mattress Sheet L/60

Airy Baby Breathable Mattress Sheet L/60

Airy Baby Breathable Mattress Sheet L/60

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Tilt 2019 Pavement

Joie Tilt 2019 Pavement

Joie Tilt 2019 Pavement

Price: 4,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-BA

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Active Black

Baby K'Tan Active Black Baby Carrier

Baby K'Tan Baby Carrier Active Black

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Little Owl Personal Alarm

Little Owl Personal Alarm

Little Owl Personal Alarm

Price: 590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Stages Car Seat Bluebird

Joie Stages Car Seat Bluebird

Joie Stages Car Seat Bluebird

Price: 7,500.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Hip(popotamus) Convertible Hip Seat Baby Carrier Blue Mint

Glowy Hip(popotamus) Convertible Hip Seat Baby Carrier Mint Mint

Glowy Hip(popotamus) Convertible Hip Seat Baby Carrier Blue Mint

Price: 1,790.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Doona Liki Trike S1 Grey Hound

Doona Liki Trike S1 Grey Hound

Doona Liki Trike S1 Grey Hound

Price: 8,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Electric Nasal Aspirator NA-A001

Glowy Electric Nasal Aspirator NA-A001

Glowy Electric Nasal Aspirator NA-A001

Price: 1,390.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

GLOWY Nasal Aspirator Pen NA-M001

GLOWY Nasal Aspirator Pen NA-M001

GLOWY Nasal Aspirator Pen NA-M001

Price: 140.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Poti Toilet Seat for Potty Training

bbluv Poti Baby Toilet Seat with Handles

bbluv Poti Toilet Seat for Potty Training

Price: 790.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS