Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Return Policy

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้ โดยที่สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

   1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเสียงจะค่อย, คิดว่าเสียงจะดัง, คิดว่าจะเล็ก, คิดว่าจะใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าจะเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
   1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
   1.3 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

   2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
   2.2 สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ
   2.3 สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
   2.4 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
   2.5 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางร้านส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

เมื่อท่านพบความเสียหายของสินค้า ให้รีบแจ้งกลับมายังทางร้านฯ ทันที และส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านโดยวิธีใดก็ได้ โดยสินค้าควรจะถึงร้านฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้ง (กรณีที่ลูกค้าแจ้งความเสียหายแล้วไม่ส่งสินค้ากลับคืนให้ทางร้านภายใน 10 วัน ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี) และเมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหมายเลข Tracking ทาง e-mail ให้ทางร้านฯ ทราบด้วย

สินค้าที่ส่งกลับมา ขอความกรุณาให้ท่านบรรจุลงในหีบห่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดมากขึ้นระหว่างขนส่งกลับ พร้อมกับแนบใบเสร็จของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต และเป็นสินค้าที่มีใบรับประกันจากบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถเลือกติดต่อกับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือถ้าต้องการส่งกลับมาให้ทางร้านฯ เราจะประสานงานไปยังบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน ทางร้านจึงจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

   3.1 ค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าต้องส่งกลับคืนให้ทางร้าน
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 50 บาทแรก โดยจะออกเป็น e-coupon ให้เป็นส่วนลดเพื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าเท่ากับค่าขนส่งที่ท่านชำระจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
   3.2 ค่าส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดากลับไปให้ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งเป็นแบบอื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นเอง
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
   3.3 ส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเก่าที่ทำการเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ในกรณีที่เป็นสินค้าแพ็คเกจไม่สวย, แพ็คเกจชำรุด, ไม่มีแพ็คเกจ หรือเป็นสินค้าตัวโชว์ ซึ่งมีสภาพแตกต่างจากสินค้าใหม่ ทางร้านฯ จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าใดที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้าได้ โดยไม่ทำให้แพ็คเกจฉีกขาด หรือเสียหาย เราจะพยายามตรวจสอบคุณภาพให้ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ป้องกันความผิดพลาดในตัวสินค้า

ทางร้านฯ มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง, คงทน แพ็คอย่างเรียบร้อยแน่นหนา เพื่อให้สินค้าถึงมือท่านในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

Special Offer

Avent Bottle Brush

แปรงล้างขวดนม Avent Bottle Brush

Avent Bottle Brush

Price: 375.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Benbat Travel Friends 1-4 years Lion

หมอนรองหัวศีรษะ Benbat Travel Friends 1-4

Benbat Travel Friends 1-4 years Lion

Price: 680.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Bed Protector for 6 feet mattres size XL

แผ่นรองเตียงดูดซับน้ำ SuperSorber size XL

SuperSorber Bed Protector for 6 feet mattres size XL

Price: 1,119.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Look a Car! Happy Teddy Board Book

(หนังสือบอร์ดบุ๊คเด็ก Look a Car! Happy Teddy Board Book

Look a Car! Happy Teddy Board Book

Price: 89.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

PunaPena Silk Natural Sea Sponge size Large

ฟองน้ำธรรมชาติ PunaPena รุ่น Silk Natural Sea Sponge size Large ขนาดใหญ่

PunaPena Silk Natural Sea Sponge size Large

Price: 636.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Click Lock Insulated Sippy Cup 9oz

แก้วหัดดูด ถ้วยหัดดื่ม Munchkin Click Lock Insulated Sippy Cup 9oz

Munchkin Click Lock Insulated Sippy Cup 9oz

Price: 335.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Mini Play & Grow Eddie the Elephant

ของเล่นเด็กติดรถเข็น Lamaze Mini Play & Grow Eddie the Elephant

Lamaze Mini Play & Grow Eddie the Elephant

Price: 418.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dickens Flashcards People and Places Around the World

แฟลชการ์ดรูปภาพบัตรคำศัพท์ Dickens Flashcards People and Places Around the World

Dickens Flashcards People and Places Around the World

Price: 175.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Manual Breast Pump

ปั๊มมือ ปั๊มนม Dr.Browns Manual Breast Pump

Dr.Browns Manual Breast Pump

Price: 1,899.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

แผ่นแปะกันยุงพีเจ้น 60 ชิ้น Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60 Pads

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

Price: 520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-PB30-YP 0.30Liter Yellow

โซจิรุชิกระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Mug SM-PB30-YP 0.30Liter Yellow

Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-PB30-YP 0.30Liter Yellow

Price: 945.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR35-AA 0.35Liter Deep Blue

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.50Liter SV-GR35-AA Deep Blue

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR35-AA 0.35Liter Deep Blue

Price: 805.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

HTC1 Digital LCD Hygrometer Thermometer Alarm Clock

HTC1 Digital LCD Hygrometer Thermometer Alarm Clock

HTC1 Digital LCD Hygrometer Thermometer Alarm Clock

Price: 349.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Brica Stroller Organizer Plus

กระเป๋าใส่ของแขวนรถเข็น Brica Stroller Organizer Plus

Brica Stroller Organizer Plus

Price: 1,580.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Growing Cup

แก้วเด็กหัดดื่ม แก้วน้ำหัดดื่ม Mothers Corn Growing Cup

Mothers Corn Growing Cup

Price: 495.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bubble Bee Mattress Protectors size L Pink

แผ่นรองซับฉี่ ซับน้ำ Bubble Bee Mattress Protectors size L Pink

Bubble Bee Mattress Protectors size L Pink

Price: 635.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Newborn Bed Protector for Crib/Playpen White

แผ่นรองเตียง กันฉี่ ผ้าปูเตียง SuperSorber for Baby Crib สีขาว

SuperSorber Newborn Bed Protector for Crib/Playpen White

Price: 840.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Concrete Grey

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Concrete Grey

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Concrete Grey

Price: 13,520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Newborn Bed Protector Blue

แผ่นรองฉี่ แผ่นรองเตียงดูดซับน้ำ SuperSorber Newborn

SuperSorber Newborn Bed Protector Blue

Price: 555.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

MunchkinWonder Waterway

ของเล่นลอยน้ำ เล่นในน้ำ Munchkin Wonder Waterway Bath Toy

MunchkinWonder Waterway

Price: 399.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Chopsticks Training Set Green

ตะเกียบเด็กหัดคีบ Mothers Corn Chopsticks Training Set Green

Mothers Corn Chopsticks Training Set Green

Price: 250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Lake Squirts Bath Toy - 8pack

ตุ๊กตาพ่นน้ำ ของเล่นลอยน้ำ Munchkin Lake Squirts Bath Toy 8pack

Munchkin Lake Squirts Bath Toy - 8pack

Price: 725.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Bath Bobbers Bath Toy

ของเล่นลอยน้ำ Munchkin Bath Bobbers Bath Toy ของเล่นเด็ก ในน้ำ

Munchkin Bath Bobbers Bath Toy

Price: 465.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle 9oz Twin Pack

Dr. Brown's Options Wide-Neck Bottle 9oz 270ml 2 packs

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle 9oz Twin Pack

Price: 600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples - Level 4

Dr. Brown's wide-neck nipples Level 4 9 months++

Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples - Level 4

Price: 225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi SJ-JS08-RA Stainless Bottle with Cup 0.82Liter Red

Zojirushi SJ-JS08-RA Stainless Vacuum bottle wiht cup 0.82 Liter RED

Zojirushi SJ-JS08-RA Stainless Bottle with Cup 0.82Liter Red

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Price: 16,740.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Bedrail 150cm Sky Blue

Glowy Star Bedrail 150cm Sky Blue

Glowy Bedrail 150cm Sky Blue

Price: 1,590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv uvi 4 in 1 UV Sterilizer Aqua

bbluv uvi bblüv Üvi 4 in 1 UV Sterilizer Aqua

bbluv uvi 4 in 1 UV Sterilizer Aqua

Price: 990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Sonik Toothbrush for Babies & Toddler with LED Light

bbluv sonik Toothbrush for Babies & Toddler with LED Light

bbluv Sonik Toothbrush for Babies & Toddler with LED Light

Price: 890.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco Pocket Snack Booster Seat Mandarino

Chicco Pocket Snack Booster Seat Mandarino

Chicco Pocket Snack Booster Seat Mandarino

Price: 1,995.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lihit Lab Smart Fit Punilabo Pen Case Parrot Small A-7712

Lihit Lab Punilabo Stand Pen Case Parrot

Lihit Lab Smart Fit Punilabo Pen Case Parrot Small A-7712

Price: 529.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi SD-CB50-PA Stainless Cool Bottle for Kids 0.52 Liter

Zojirushi SD-CB50-PA Thermal Stainless Cool Bottle 0.52 Liter

Zojirushi SD-CB50-PA Stainless Cool Bottle for Kids 0.52 Liter

Price: 1,365.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Print Gingham

Baby K'Tan Baby Carrier Print Gingham

Baby K'Tan Baby Carrier Print Gingham

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS