Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
LineID: @BabyBestBuyOnline
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. SunMum Breast Milk Storage Bags
ถุงเก็บน้ำนมแม่ SunMum Breast milk storage bags ทานตะวัน
Price: 42.00 ฿
2. Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray 50ml
มาโมรุ สเปรย์ฆ่าเชื้อ Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray 50ml
Price: 290.00 ฿
3. Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray 400ml
มาโมรุ สเปรย์ฆ่าเชื้อ Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray
Price: 690.00 ฿
4. Cleanis Aqua Total Hygiene Wash Glove
Aqua Total Hygiene Wash Glove by Cleanis ถุงมือผ้าเปียกเช็ดตัวไม่ต้องล้างออก
Price: 420.00 ฿
5. Zojirushi-spare
Zojirushi-spare
Price: 1.00 ฿
6. Lyra Groove Slim HB
ดินสอไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove Slim HB Graphite Pencil
Price: 13.00 ฿
7. Dr.Brown's Standard Bottle Brush
Dr.Brown's Bottle Brush
Price: 215.00 ฿
8. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
Return Policy

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้ โดยที่สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

   1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเสียงจะค่อย, คิดว่าเสียงจะดัง, คิดว่าจะเล็ก, คิดว่าจะใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าจะเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
   1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
   1.3 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

   2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
   2.2 สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ
   2.3 สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
   2.4 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
   2.5 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางร้านส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

เมื่อท่านพบความเสียหายของสินค้า ให้รีบแจ้งกลับมายังทางร้านฯ ทันที และส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านโดยวิธีใดก็ได้ โดยสินค้าควรจะถึงร้านฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้ง (กรณีที่ลูกค้าแจ้งความเสียหายแล้วไม่ส่งสินค้ากลับคืนให้ทางร้านภายใน 10 วัน ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี) และเมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหมายเลข Tracking ทาง e-mail ให้ทางร้านฯ ทราบด้วย

สินค้าที่ส่งกลับมา ขอความกรุณาให้ท่านบรรจุลงในหีบห่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดมากขึ้นระหว่างขนส่งกลับ พร้อมกับแนบใบเสร็จของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต และเป็นสินค้าที่มีใบรับประกันจากบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถเลือกติดต่อกับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือถ้าต้องการส่งกลับมาให้ทางร้านฯ เราจะประสานงานไปยังบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน ทางร้านจึงจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

   3.1 ค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าต้องส่งกลับคืนให้ทางร้าน
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 50 บาทแรก โดยจะออกเป็น e-coupon ให้เป็นส่วนลดเพื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าเท่ากับค่าขนส่งที่ท่านชำระจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
   3.2 ค่าส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดากลับไปให้ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งเป็นแบบอื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นเอง
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
   3.3 ส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเก่าที่ทำการเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ในกรณีที่เป็นสินค้าแพ็คเกจไม่สวย, แพ็คเกจชำรุด, ไม่มีแพ็คเกจ หรือเป็นสินค้าตัวโชว์ ซึ่งมีสภาพแตกต่างจากสินค้าใหม่ ทางร้านฯ จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าใดที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้าได้ โดยไม่ทำให้แพ็คเกจฉีกขาด หรือเสียหาย เราจะพยายามตรวจสอบคุณภาพให้ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ป้องกันความผิดพลาดในตัวสินค้า

ทางร้านฯ มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง, คงทน แพ็คอย่างเรียบร้อยแน่นหนา เพื่อให้สินค้าถึงมือท่านในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

Special Offer

Dr. Brown's Training Cup Hard Spout

แก้วหัดดูด ถ้วยหัดดื่ม Dr. Brown's BPA Free Training Cup Hard Spout

Dr. Brown's Training Cup Hard Spout

Price: 285.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dickens Flashcards Animals That Live in Water

แฟลชการ์ดรูปภาพบัตรคำศัพท์ Dickens Flashcards Animals That Live in Water

Dickens Flashcards Animals That Live in Water

Price: 175.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bright Starts Pink Carry & Teethe Purse

ยางกัดแช่เย็นรูปกระเป๋าสีชมพู Bright Starts Pink Carry & Teethe Purse

Bright Starts Pink Carry & Teethe Purse

Price: 275.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Belly Armor Belly Band Black

แถบผ้าคลุมท้องกันรังสี Belly Armor Belly Band Black

Belly Armor Belly Band Black

Price: 2,690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Belly Armor Belly Band Embrace Nude size 2

ผ้ายืดรัดหน้าท้องกันรังสี Belly Armor Belly Band Embrace Nude

Belly Armor Belly Band Embrace Nude size 2

Price: 2,690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Benbat Oly Active Car Mirror Blue

กระจกมองหลังคาร์ซีทเด็กเล็ก Benbat Oly Active Car Mirror Blue

Benbat Oly Active Car Mirror Blue

Price: 1,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Bella the Bunny Hide and Seek Book

หนังสือผ้าลาแมซ ลามาซ Lamaze Bella the Bunny Hide and Seek Book

Lamaze Bella the Bunny Hide and Seek Book

Price: 600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent Standard Feeding Nipple size M 3m+

จุกนมขวดผอมเอเวนท์ Philips Avent Standard Nipple size M

Philips Avent Standard Feeding Nipple size M 3m+

Price: 185.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Beurer Air Humidifier Dual Technology LB88 Black

เครื่องทำความชื้น เพิ่มความชื้นในอากาศ Beurer Air Humidifier Dual Technology LB88 Black

Beurer Air Humidifier Dual Technology LB88 Black

Price: 4,700.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Healthy Wipes Nose & Face Wipes 30-pack

ผ้าเปียกเช็ดหน้า จมูกเด็ก Dr.Brown's Healthy Wipes Nose & Face Wipes 30-pack

Dr.Brown's Healthy Wipes Nose & Face Wipes 30-pack

Price: 195.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dickens Guess and Slide Cards What animal is it

บัตรคำศัพท์ บัตรภาพ บัตรคำถาม สไลด์การ์ด Dickens Guess and Slide Cards What animal is it?

Dickens Guess and Slide Cards What animal is it

Price: 270.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

แผ่นแปะกันยุงดิสนีย์ คาร์ส 24 ชิ้น Disney Mosquito Repellent Sticker 24 Pads Cars

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

Price: 250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tiny Seed Monthly Onesies Flags Design

เซ็ตบอดี้สูท 12 เดือน ลาย Flags Cupcake Monthly Onesies by Tiny Seed Baby

Tiny Seed Monthly Onesies Flags Design

Price: 1,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Rhino Toys Oball Flexiloops

โอบอล ยางกัด Oball Flexiloops ของเล่น Rhino Toys

Rhino Toys Oball Flexiloops

Price: 465.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sebamed Liquid Face & Body Wash 1000ml

ซีบาเมด ลิควิด เฟซ & บอดี้ วอช Sebamed Liquid Face & Body Wash 1000ml

Sebamed Liquid Face & Body Wash 1000ml

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr. Brown's Standard Bottle 8 oz. BPA Free pack 2

ขวดนม ขวดนมมาตรฐาน ขวดผอม Dr.Brown's Standard Bottle 8 oz. แพ็คสองขวด

Dr. Brown's Standard Bottle 8 oz. BPA Free pack 2

Price: 535.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Ameda Purely Yours Lactaline Double Electric Breast Pump

เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้า Ameda Purely Yours Lactaline Double Electric Breast Pump

Ameda Purely Yours Lactaline Double Electric Breast Pump

Price: 13,500.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Deluxe Stay-in-Place Baby Mirror

กระจกมองเด็กในรถยนต์ Munchkin Brica Deluxe Stay-in-Place Baby Mirror

Munchkin Brica Deluxe Stay-in-Place Baby Mirror

Price: 575.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Deluxe Kick Mats

ผ้ากันเปื้อนหลังเบาะรถ Munchkin Brica Deluxe Kick Mats

Munchkin Brica Deluxe Kick Mats

Price: 1,140.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

3M Corner Guards - Brown

ที่กันกระแทกมุมโต๊ะ 3M Corner Guards Brown

3M Corner Guards - Brown

Price: 290.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Soft Spout Transition Cup

แก้วหัดดูด หัดดื่ม ถ้วยหัดดูด Dr.Brown's Soft Spout Transition Cup

Dr.Brown's Soft Spout Transition Cup

Price: 275.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi TUFF Kids Stainless Bottle 0.60Liter SC-MC60-AZ

กระติกน้ำสแตนเลสเก็บร้อนเย้น Zojirushi SC-MC60-AZ TUFF Kids Stainless Bottle 0.60Liter

Zojirushi TUFF Kids Stainless Bottle 0.60Liter SC-MC60-AZ

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Click Lock Weighted Flexi-Straw Cup 7oz.

แก้วหัดดูด Munchkin Click Lock Flip Straw Cup 9oz.

Munchkin Click Lock Weighted Flexi-Straw Cup 7oz.

Price: 395.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent Classic+ Feeding Bottle 11oz/330ml Single pack

ขวดนมเอเวนท์ Philips Avent Classic+ feeding bottle 11oz SCF566/17

Philips Avent Classic+ Feeding Bottle 11oz/330ml Single pack

Price: 394.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Narrow-Neck Options Bottle 4oz/120ml Pink Twin Pack

Dr. Brown's Options Standard Bottle 4 oz. single pack

Dr.Browns Narrow-Neck Options Bottle 4oz/120ml Pink Twin Pack

Price: 559.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

GLOWY Star Rocking Playard Aqua

เพลเพน เปลไกวไฟฟ้า เตียงนอนเด็ก GLOWY Star Rocking Playard Aqua

GLOWY Star Rocking Playard Aqua

Price: 8,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Muze Travel System Cherry

รถเข็นเด็ก คาร์ซีทกระเช้า Joie Muze Travel System Cherry

Joie Muze Travel System Cherry

Price: 6,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XC48-DV 0.48Liter

โซจิรุชิ กระบอกน้ำ เก็บร้อน-เย็น Zojirushi SM-XC48-DV Stainless Vacuum Mug 0.48Liter

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XC48-DV 0.48Liter

Price: 980.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

KidzKamp Shampoo Rinse Cup

สระผมเด็ก KidzKamp Shampoo Rinse Cup SRC44 ขันตักน้ำ

KidzKamp Shampoo Rinse Cup

Price: 299.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Hatch Duck Bath Toy

เป็ดลอยน้ำ ของเล่นลอยน้ำ Munchkin Hatch Duck Bath Toy

Munchkin Hatch Duck Bath Toy

Price: 349.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Dual Core Fix Scotch Chocco Brown

Glowy Dual Core Fix Scotch Chocco Brown

Glowy Dual Core Fix Scotch Chocco Brown

Price: 6,995.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M6S

Price: 9,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Samsung SmartCam HD Pro 1080p Wifi Camera V6410PNW White

Samsung SmartCam HD Pro 1080p Wifi Camera V6410PNW White

Samsung SmartCam HD Pro 1080p Wifi Camera V6410PNW White

Price: 9,675.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Bed Protector for Crib/Playpen Pink

SuperSorber แผ่นรองเตียง แผ่นรองฉี่ newborn bed protection

SuperSorber Bed Protector for Crib/Playpen Pink

Price: 840.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Ameda Clear Valve Replacement pack 2

Ameda Clear Valve Replacement pack 2

Ameda Clear Valve Replacement pack 2

Price: 420.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Mosquito Repellent Spray

กันยุง Pigeon Mosquito Repellent Spray

Pigeon Mosquito Repellent Spray

Price: 360.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2017 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG YAMATO EXPRESS