Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
LineID: @BabyBestBuyOnline
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Giotto Acquerelli Watercolor Cake
สีน้ำก้อนแบบถาด Giotto Acquerelli Watercolor Cake
Price: 120.00 ฿
2. Zojirushi-spare
Zojirushi-spare
Price: 1.00 ฿
3. Lyra Groove Slim HB
ดินสอไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove Slim HB Graphite Pencil
Price: 13.00 ฿
4. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
5. Giotto Olio Oil Pastel Sticks 12 colors
สีชอล์คเด็กปลอดสารพิษ Giotto Olio Oil Pastel Sticks 12 colors 293000
Price: 95.00 ฿
6. Q-C Lubricating Jelly Water Soluble
เจลหล่อลื่น Q-C Lubricating Jelly Water Soluble
Price: 50.00 ฿
7. Lyra Groove Graphite
ดินสอไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove Graphite Pencil
Price: 47.00 ฿
8. Lyra Groove Slim Colored Pencil 36 colors
ดินสอสีไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove Slim Colored Pencil 36 colors
Price: 330.00 ฿
Return Policy

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้ โดยที่สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

   1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเสียงจะค่อย, คิดว่าเสียงจะดัง, คิดว่าจะเล็ก, คิดว่าจะใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าจะเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
   1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
   1.3 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

   2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
   2.2 สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ
   2.3 สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
   2.4 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
   2.5 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางร้านส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

เมื่อท่านพบความเสียหายของสินค้า ให้รีบแจ้งกลับมายังทางร้านฯ ทันที และส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านโดยวิธีใดก็ได้ โดยสินค้าควรจะถึงร้านฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้ง (กรณีที่ลูกค้าแจ้งความเสียหายแล้วไม่ส่งสินค้ากลับคืนให้ทางร้านภายใน 10 วัน ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี) และเมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหมายเลข Tracking ทาง e-mail ให้ทางร้านฯ ทราบด้วย

สินค้าที่ส่งกลับมา ขอความกรุณาให้ท่านบรรจุลงในหีบห่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดมากขึ้นระหว่างขนส่งกลับ พร้อมกับแนบใบเสร็จของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต และเป็นสินค้าที่มีใบรับประกันจากบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถเลือกติดต่อกับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือถ้าต้องการส่งกลับมาให้ทางร้านฯ เราจะประสานงานไปยังบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน ทางร้านจึงจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

   3.1 ค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าต้องส่งกลับคืนให้ทางร้าน
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 50 บาทแรก โดยจะออกเป็น e-coupon ให้เป็นส่วนลดเพื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าเท่ากับค่าขนส่งที่ท่านชำระจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
   3.2 ค่าส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดากลับไปให้ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งเป็นแบบอื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นเอง
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
   3.3 ส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเก่าที่ทำการเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ในกรณีที่เป็นสินค้าแพ็คเกจไม่สวย, แพ็คเกจชำรุด, ไม่มีแพ็คเกจ หรือเป็นสินค้าตัวโชว์ ซึ่งมีสภาพแตกต่างจากสินค้าใหม่ ทางร้านฯ จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าใดที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้าได้ โดยไม่ทำให้แพ็คเกจฉีกขาด หรือเสียหาย เราจะพยายามตรวจสอบคุณภาพให้ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ป้องกันความผิดพลาดในตัวสินค้า

ทางร้านฯ มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง, คงทน แพ็คอย่างเรียบร้อยแน่นหนา เพื่อให้สินค้าถึงมือท่านในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

Special Offer

Dr. Brown's Natural Flow Wide-Neck Newborn Feeding Set

ชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทารกแรกคลอด Dr. Brown's Natural Flow Newborn Feeding Set

Dr. Brown's Natural Flow Wide-Neck Newborn Feeding Set

Price: 1,395.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr. Brown's Training Cup Hard Spout

แก้วหัดดูด ถ้วยหัดดื่ม Dr. Brown's BPA Free Training Cup Hard Spout

Dr. Brown's Training Cup Hard Spout

Price: 285.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sebamed Baby Body Milk 200ml

ซีบาเมดเบบี้บอดี้มิลค์ โลชั่นถนอมผิวเด็กสูตรเข้มข้น Sebamed Baby Body-Milk 200ml

Sebamed Baby Body Milk 200ml

Price: 395.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Soft Silicone Straw 12oz 18m+ Blue

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์แบบหลอดดูดสีฟ้า Avent Soft Silicone Straw 12oz. Blue

Avent Soft Silicone Straw 12oz 18m+ Blue

Price: 770.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Flexees Ergonomic Teether Pink

ยางกัด Dr.Brown's Flexees Ergonomic Teether Pink

Dr.Brown's Flexees Ergonomic Teether Pink

Price: 179.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Twinkle, Twinkle Little Star

ดีวีดีเพลงเด็ก DVD Twinkle, Twinkle Little Star

Twinkle, Twinkle Little Star

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Deluxe Bottle Steriliser

Dr.Brown's Deluxe Bottle Steriliser เครื่องนึ่งขวดนมไฟฟ้าฆ่าเชื้อโรค

Dr.Brown's Deluxe Bottle Steriliser

Price: 2,435.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Hygienic Cutlery on the go

ชุดช้อน-ส้อมในกล่องสำหรับเด็ก 12 เดือน Avent Hygienic Cutlery on the go

Avent Hygienic Cutlery on the go

Price: 450.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 0-6m Nighttime

จุกนมหลอกเอเวนท์ 0-6 เดือน Avent Pacifier 0-6m Nighttime

Avent Pacifier 0-6m Nighttime

Price: 320.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Natural Nipple Medium Flow 3m+

จุกนม Avent Natural Medium Flow เอเวนท์เนเชอรัล 3 รู ไหลปานกลาง

Avent Natural Nipple Medium Flow 3m+

Price: 425.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Nipple Shield

Dr.Brown's Nipple Shield

Dr.Brown's Nipple Shield

Price: 405.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Years Toddler Toothbrushes 2pack

แปรงสีฟันเด็กแพ็คคู่ The First Years Toddler Toothbrushes 2pack

The First Years Toddler Toothbrushes 2pack

Price: 160.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Food Jar SW-FCE75-YP 0.75Liter

กล่องข้าวเก็บความร้อน 0.75ลิตร สเตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Food Jar 0.75Liter SW-FCE75-YP

Zojirushi Stainless Steel Food Jar SW-FCE75-YP 0.75Liter

Price: 954.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Blue

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 12oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Blue

Price: 608.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Bedrail 150cm Golden Gold

ที่กั้นเตียงเด็กโกลวี่ Glowy Bedrail 150cm Golden Gold

Glowy Bedrail 150cm Golden Gold

Price: 1,590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica goPad Diaper Changer

แผ่นรองเปลี่ยนผ้าอ้อม Munchkin Brica goPad Diaper Changer

Munchkin Brica goPad Diaper Changer

Price: 1,465.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR50-AA 0.50Liter Deep Blue

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.50Liter SV-GR50-AA Deep Blue

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR50-AA 0.50Liter Deep Blue

Price: 875.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Intex Inflatable Armbands Hello Kitty 56656

ปลอกแขนว่ายน้ำเด็ก คิตตี้ Intex Inflatable Armbands Hello Kitty 56656

Intex Inflatable Armbands Hello Kitty 56656

Price: 142.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

จุกนมหลอก Dr.Brown's PreVent Orthodontic Pacifier Soother 6-18m

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

Price: 235.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica CoolCuddle Head Support

หมอนรองคอ รองหัวเด็ก Munchkin Brica Koosh'n Infant Neck & Head Support Green

Munchkin Brica CoolCuddle Head Support

Price: 1,160.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Narrow-Neck Options Bottle 250ml Twin Pack

Dr. Brown's Options Standard narrow neck Bottle 250ml twin pack

Dr.Browns Narrow-Neck Options Bottle 250ml Twin Pack

Price: 589.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Pregnancy Pillow Full Body Pink

หมอนรองท้องเต็มตัว หมอนรองท้องตัวยู Glowy Full Body Pregnancy Pillow สีชมพู Glowy Pregnancy Pillow Full Body Peachy Pink

Glowy Pregnancy Pillow Full Body Pink

Price: 2,240.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Plug-in Bug Guard Anti-Mosquito Plug-in Refill

Plug-in Bug Guard Anti-mosquito Refill

Plug-in Bug Guard Anti-Mosquito Plug-in Refill

Price: 187.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Click Lock Bite Proof Soft Spout Trainer Cup 7oz.

แก้วหัดดูด จุกนิ่ม แก้วหัดดื่ม Munchkin Click Lock Bite Proof Soft Spout Trainer Cup 7oz.

Munchkin Click Lock Bite Proof Soft Spout Trainer Cup 7oz.

Price: 359.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Spin 360 Two Tone Black

คาร์ซีท Joie Spin 360 Two Tone Black baby carseat เบาะนั่งนิรภัยในรถ

Joie Spin 360 Two Tone Black

Price: 12,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Muze Travel System Cherry

รถเข็นเด็ก คาร์ซีทกระเช้า Joie Muze Travel System Cherry

Joie Muze Travel System Cherry

Price: 6,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SP-JA08-BZ 0.82Liter

Zojirushi SP-JA08-BZ โซจิรุชิ กระติกน้ำเด็กสแตนเลสสุญญากาศ Stainless Vacuum Bottle SP-JA08-BZ

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SP-JA08-BZ 0.82Liter

Price: 1,470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Baby In-sight Magical Firefly Auto Mirror

กระจกมองหลัง กระจกติดเบาะหลังรถ มองเด็กในรถยนต์ Brica Baby In-sight Magical Firefly Auto Mirror

Munchkin Brica Baby In-sight Magical Firefly Auto Mirror

Price: 2,540.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XC36-DV 0.36Liter

โซจิรุชิ กระบอกน้ำ เก็บร้อน-เย็น Zojirushi SM-XC36-DV Stainless Vacuum Mug 0.36Liter

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XC36-DV 0.36Liter

Price: 650.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Lift Infant Spoons

ช้อนป้อนอาหารเด็ก Munchkin Lift Infant Spoons

Munchkin Lift Infant Spoons

Price: 180.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M6S

Price: 7,425.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Glitter Color 60ml Green

สี กากเพชร Fas Glitter Color 60ml Green

Fas Glitter Color 60ml Green

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sofia the First My Busy Books

หนังสือบอร์ดบุ๊คหุ่นฟิกเกอร์โซเฟีย Phidal Sofia the First My Busy Books Disney Junior

Sofia the First My Busy Books

Price: 415.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 0.8 Liter SD-FA08-BB

Zojirushi SD-FA08-BB Thermal Stainless Cool Bottle 0.8 Liter

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 0.8 Liter SD-FA08-BB

Price: 1,400.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Kiddimoto Kids Gloves Fleur

ถุงมือเด็ก เซฟตี้เด็ก Kiddimoto Kids Gloves Fleur

Kiddimoto Kids Gloves Fleur

Price: 650.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent PP Feeding Bottle 4oz/125ml Single pack

ขวดนมเอเวนท์ Philips Avent Natural feeding bottle

Philips Avent PP Feeding Bottle 4oz/125ml Single pack

Price: 430.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2018 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS