Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Glowy Bedrail Extra Long 180cm Golden Brown
Glowy Star Bedrail Extra Long 180cm Golden Brown
Price: 1,690.00 ฿
2. Beurer Non-contact Clinical Thermometer FT90
เทอร์โมมิเตอร์ วัดไข้ วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก Beurer Non-contact Clinical Thermometer FT90
Price: 2,990.00 ฿
3. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
4. Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray 50ml
มาโมรุ สเปรย์ฆ่าเชื้อ Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray 50ml
Price: 290.00 ฿
5. Chicco GoFit Booster Shark
Chicco GoFit Backless Booster Seat Shark
Price: 2,470.00 ฿
6. Rhino Toys Oball Classic 4.0"
Oball Classic Rhino Toys 4.0"
Price: 304.00 ฿
7. Glowy Bedrail Extra Long 180cm Millky White
Glowy Star Bedrail Extra Long 180cm Millky White
Price: 1,690.00 ฿
8. Dr. Browns Level 2 Silicone Nipples pack 2
Dr.Brown's level 2 standard nipple
Price: 185.00 ฿
Return Policy

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

ร้าน Baby Best Buy in Thailand รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้ โดยที่สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

   1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเสียงจะค่อย, คิดว่าเสียงจะดัง, คิดว่าจะเล็ก, คิดว่าจะใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าจะเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
   1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
   1.3 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

   2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
   2.2 สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ
   2.3 สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
   2.4 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
   2.5 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางร้านส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

เมื่อท่านพบความเสียหายของสินค้า ให้รีบแจ้งกลับมายังทางร้านฯ ทันที และส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านโดยวิธีใดก็ได้ โดยสินค้าควรจะถึงร้านฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้ง (กรณีที่ลูกค้าแจ้งความเสียหายแล้วไม่ส่งสินค้ากลับคืนให้ทางร้านภายใน 10 วัน ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี) และเมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหมายเลข Tracking ทาง e-mail ให้ทางร้านฯ ทราบด้วย

สินค้าที่ส่งกลับมา ขอความกรุณาให้ท่านบรรจุลงในหีบห่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดมากขึ้นระหว่างขนส่งกลับ พร้อมกับแนบใบเสร็จของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต และเป็นสินค้าที่มีใบรับประกันจากบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถเลือกติดต่อกับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือถ้าต้องการส่งกลับมาให้ทางร้านฯ เราจะประสานงานไปยังบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน ทางร้านจึงจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

   3.1 ค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าต้องส่งกลับคืนให้ทางร้าน
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 50 บาทแรก โดยจะออกเป็น e-coupon ให้เป็นส่วนลดเพื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าเท่ากับค่าขนส่งที่ท่านชำระจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
   3.2 ค่าส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
      * กรณีที่ 2.1 - 2.4 ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดากลับไปให้ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งเป็นแบบอื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นเอง
      * กรณีที่ 2.5 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
   3.3 ส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเก่าที่ทำการเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ในกรณีที่เป็นสินค้าแพ็คเกจไม่สวย, แพ็คเกจชำรุด, ไม่มีแพ็คเกจ หรือเป็นสินค้าตัวโชว์ ซึ่งมีสภาพแตกต่างจากสินค้าใหม่ ทางร้านฯ จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าใดที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้าได้ โดยไม่ทำให้แพ็คเกจฉีกขาด หรือเสียหาย เราจะพยายามตรวจสอบคุณภาพให้ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ป้องกันความผิดพลาดในตัวสินค้า

ทางร้านฯ มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง, คงทน แพ็คอย่างเรียบร้อยแน่นหนา เพื่อให้สินค้าถึงมือท่านในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

Special Offer

Lamaze Tug & Play Knot Block

ของเล่นติดรถเข็น Lamaze Tug and Play Knot Block

Lamaze Tug & Play Knot Block

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Years Teething Tools Hammer

ยางกัดแช่เย็น The First Years Teething Hammer

The First Years Teething Tools Hammer

Price: 175.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fun with Shapes, My Touch-and-Learn Books

หนังสือสัมผัส Fun with Shapes, My Touch-and-Learn Books

Fun with Shapes, My Touch-and-Learn Books

Price: 143.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Soft Silicone Straw 12oz 18m+ Blue

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์แบบหลอดดูดสีฟ้า Avent Soft Silicone Straw 12oz. Blue

Avent Soft Silicone Straw 12oz 18m+ Blue

Price: 590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

เครื่องอุ่นนม Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

Price: 2,170.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

กล้องเสริมเบบี้มอนิเตอร์ กล้องดูเด็ก Baby Monitor Motorola MBP36

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

Price: 5,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dahle Pencil Sharpener No.133 Black

กบเหลาดินสอ เครื่องเหลาดินสอ Dahle Pencil Sharpener

Dahle Pencil Sharpener No.133 Black

Price: 345.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Bella the Bunny Hide and Seek Book

หนังสือผ้าลาแมซ ลามาซ Lamaze Bella the Bunny Hide and Seek Book

Lamaze Bella the Bunny Hide and Seek Book

Price: 600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Regalo Easy Open Extra Wide Metal Gate

ประตูกั้นเด็ก ที่กั้นประตู Regalo Easy Open Extra Wide Metal Gate

Regalo Easy Open Extra Wide Metal Gate

Price: 3,235.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

North State Superyard Ultimate Colorplay Play Yard

คอกกั้นเด็ก North State Superyard Ultimate Colorplay Play Yard

North State Superyard Ultimate Colorplay Play Yard

Price: 5,870.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

แผ่นแปะกันยุงพีเจ้น 60 ชิ้น Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60 Pads

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

Price: 520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Blue

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 12oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Blue

Price: 608.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB60-AM 0.60Liter Aquamarine

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.60Liter SM-XB60-AM

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB60-AM 0.60Liter Aquamarine

Price: 750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn New Soup Bowl

Mother's Corn New Soup Bowl ถ้วยอาหาร อาหารเด็ก ปลอดสารพิษ

Mothers Corn New Soup Bowl

Price: 350.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Total Wash Kids Paint White

สีเด็ก non-toxic สีโปสเตอร์ สีขาว Fas Total Wash Kids Paint White

Fas Total Wash Kids Paint White

Price: 190.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-RA 0.48Liter Cherry Red

Zojirushi Mug SM-YAF48-RA Cherry Red กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ 0.48Liter

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-RA 0.48Liter Cherry Red

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Paperoom Monthly Onesies Girl Monkey Design

เซ็ตบอดี้สูท 12 เดือน ลายลิงสีชมพู Girl Monkey Monthly Onesies by Paperoom

Paperoom Monthly Onesies Girl Monkey Design

Price: 1,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica GoBoost Travel Booster Seat

เก้าอี้นั่งทานอาหารแบบพกพา Munchkin Travel Booster Seat

Munchkin Brica GoBoost Travel Booster Seat

Price: 2,420.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle Starter Kit

Dr. Brown's Options wide-neck Bottle Starter Kit

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle Starter Kit

Price: 1,080.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Infant Feeding Spoons Pink

ช้อนป้อนอาหารเสริมเด็ก Dr.Brown's Infant Feeding Spoons Pink

Dr.Brown's Infant Feeding Spoons Pink

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Flexi Transition Cup 4oz

แก้วหัดดื่ม จุกนิ่ม แก้วหัดดูด Munchkin Flexi Transition Cup 4oz

Munchkin Flexi Transition Cup 4oz

Price: 499.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-GH18-BA

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-GH18-BA

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-GH18-BA

Price: 1,080.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

John N Tree Baby Protective Pillow Baby Elephant

หมอนหลุม หมอนเด็ก John N Tree Baby Protective Pillow Baby Elephant

John N Tree Baby Protective Pillow Baby Elephant

Price: 1,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Blackmores Conceive Well Men 28 Capsules

Blackmores Conceive Well™Gold วิตามินเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการตั้งครรภ์

Blackmores Conceive Well Men 28 Capsules

Price: 990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lihit Lab Smart Fit Punilabo Pen Case Black Cat

กล่องดินสอซิลิโคน Lihit Lab Smart Fit Punilabo Pen Case Black Cat

Lihit Lab Smart Fit Punilabo Pen Case Black Cat

Price: 655.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Star Electric Breast Pump GY T-20

Glowy Star Electric Breast Pump GY T-20

Glowy Star Electric Breast Pump GY T-20

Price: 3,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Smile N Scoop Suction Plate with Training Spoon

Munchkin Smile n Scoop Suction Plate with Training Spoon

Munchkin Smile N Scoop Suction Plate with Training Spoon

Price: 530.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Splash Bowls 2 packs

Munchkin Splash Toddler Bowls

Munchkin Splash Bowls 2 packs

Price: 335.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco GoFit Booster Shark

Chicco GoFit Backless Booster Seat Shark

Chicco GoFit Booster Shark

Price: 2,470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco GoFit Booster Caramel

Chicco GoFit Backless Booster Seat Caramel

Chicco GoFit Booster Caramel

Price: 2,470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Naj Swim Vest Grey

bblüv Näj bbluv Naj Swim Vest

bbluv Naj Swim Vest Grey

Price: 1,790.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Active Black

Baby K'Tan Active Black Baby Carrier

Baby K'Tan Baby Carrier Active Black

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Globber Go Bike Balance Bike Matt Grey Sky Blue

Globber Go Bike Balance Bike Matt Grey Sky Blue

Globber Go Bike Balance Bike Matt Grey Sky Blue

Price: 3,600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Milk Box Holder Wanwan

Milk Box Holder Wanwan

Milk Box Holder Wanwan

Price: 300.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Blackmores Conceive Well™ Gold 28 Tablets+28 Capsules

Blackmores Conceive Well Gold วิตามินเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการตั้งครรภ์

Blackmores Conceive Well™ Gold 28 Tablets+28 Capsules

Price: 1,300.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS